BB67 — katalog jeep(form)ów

Elvi­sów czte­rech, pącz­ków mnó­stwo, do tego klon zmar­łe­go bli­skie­go i cięż­ki after po chrzci­nach. No i Czło­wiek w Zie­lo­nej Czap­ce… Mario, na pomoc! — zapra­sza­my na kolej­ny prze­gląd krót­kich form larpowych!