Strona główna » Larpy » Warsztaty zaufania larpowego

Autor/zy:

For­mat: warsz­tat

Czas trwa­nia: 3 godziny

Licz­ba uczest­ników: 6 — 15

Larp poprowad­zono na:

- Przed nami trzy dni gry, prawda?
— Tak. Dziś i jutro do 19, w sobotę skończy się pewnie trochę szy­b­ciej, koło piętnastej.
— Wiesz, nie znam świa­ta gry za dobrze. Ty przy­jeżdżasz tu co roku…
— W razie czego mnie pod­py­tasz. Fab­u­larnie jesteśmy dwójką kupców, którzy przy­byli tu z daleka.
— Jasne, ale nie chcę, żebyś cały czas musi­ał się mną zaj­mować. Masz wąt­ki z poprzed­nich lat do dkończenia.
— Fakt, mam.
— To ustalmy jed­ną rzecz, której będziemy się trzy­mać przez całą grę.
— Dobra myśl. Co proponujesz?
— Umówmy się, że nasze posta­cie nigdy, pod żad­nym pozorem się nie zdradzą. Że te przy­jaźń jest ważniejsza niż wszys­tko inne.

Opis

Co zro­bić, jeśli macie tylko kil­ka godzin przed larpem, by zbu­dować relację, która fab­u­larnie trwa od lat? Aby rozu­mieć się bez słów, dokańczać za siebie zda­nia, znać ulu­bione potrawy? Zau­fanie pomiędzy gracza­mi jest bez­cenne, gdy dzi­ałamy w due­cie. Nie jest oczy­wiś­cie możli­we wykre­owanie tego uczu­cia instant, ale przed larpem warto wykon­ać kil­ka ćwiczeń pozwala­ją­cych na wiary­godne go ode­granie. Pod­czas warsz­tatu podzie­limy się na pary, omówimy cel każdego z zadań, a każdy uczest­nik otrzy­ma “ściągę” dzię­ki której będzie mógł (odwołu­jąc się do zapamię­tanych ćwiczeń) przy­go­towywać się samodziel­nie do przyszłych gier.

Wymagania

Ubierz­cie się wygodnie!

Infografiki

No pain

No pain, czyli doz­wolony kon­takt niespraw­ia­ją­cy dyskomfortu.

Przewiń do góry