Warsztaty zaufania larpowego - BlackBox 3City

Warsztaty zaufania larpowego

Autor/zy:

For­mat: warsz­tat

Czas trwa­nia: 3 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 6 — 15

Larp popro­wa­dzo­no na:

- Przed nami trzy dni gry, prawda?
— Tak. Dziś i jutro do 19, w sobo­tę skoń­czy się pew­nie tro­chę szyb­ciej, koło piętnastej.
— Wiesz, nie znam świa­ta gry za dobrze. Ty przy­jeż­dżasz tu co roku…
— W razie cze­go mnie pod­py­tasz. Fabu­lar­nie jeste­śmy dwój­ką kup­ców, któ­rzy przy­by­li tu z daleka.
— Jasne, ale nie chcę, żebyś cały czas musiał się mną zaj­mo­wać. Masz wąt­ki z poprzed­nich lat do dkończenia.
— Fakt, mam.
— To ustal­my jed­ną rzecz, któ­rej będzie­my się trzy­mać przez całą grę.
— Dobra myśl. Co proponujesz?
— Umów­my się, że nasze posta­cie nigdy, pod żad­nym pozo­rem się nie zdra­dzą. Że te przy­jaźń jest waż­niej­sza niż wszyst­ko inne.

Opis

Co zro­bić, jeśli macie tyl­ko kil­ka godzin przed lar­pem, by zbu­do­wać rela­cję, któ­ra fabu­lar­nie trwa od lat? Aby rozu­mieć się bez słów, dokań­czać za sie­bie zda­nia, znać ulu­bio­ne potra­wy? Zaufa­nie pomię­dzy gra­cza­mi jest bez­cen­ne, gdy dzia­ła­my w duecie. Nie jest oczy­wi­ście moż­li­we wykre­owa­nie tego uczu­cia instant, ale przed lar­pem war­to wyko­nać kil­ka ćwi­czeń pozwa­la­ją­cych na wia­ry­god­ne go ode­gra­nie. Pod­czas warsz­ta­tu podzie­li­my się na pary, omó­wi­my cel każ­de­go z zadań, a każ­dy uczest­nik otrzy­ma “ścią­gę” dzię­ki któ­rej będzie mógł (odwo­łu­jąc się do zapa­mię­ta­nych ćwi­czeń) przy­go­to­wy­wać się samo­dziel­nie do przy­szłych gier.

Wymagania

Ubierz­cie się wygodnie!

Infografiki

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.