Autor/zy:

Kon­wenc­ja: kome­dio­dra­mat

Czas trwa­nia: 3 godziny

Licz­ba uczest­ników: 13

W tym

7
6

Larp poprowad­zono na:

Z żalem zaw­iadami­amy, że 5 listopa­da 2013 roku zmarł w wieku 56 lat ukochany Mąż i Ojciec, przed­siębior­ca, właś­ci­ciel warsz­tatu samo­chodowego, śp. Marek Nowak.

Nabożeńst­wo żałob­ne zostanie odpraw­ione w koś­ciele pw. św. Karo­la Boromeusza przy ul. Szkol­nej w Namysłowie, po którym nastąpi wyprowadze­nie do grobu rodzin­nego na cmen­tarz miejs­cowy. Po pogrze­bie odbędzie się sty­pa dla zna­jomych, a następ­nie spotkanie w gronie najbliższych w domu rodzin­nym Nowaków.

Krewnych, zna­jomych i przy­jaciół zaw­iadami­a­ją pogrążeni w żało­bie żona Bar­bara, cór­ki Joan­na i Katarzy­na, syn­owie Paweł i Andrzej.

Opis

Zaprasza­my na Stypę – larpa, w trak­cie którego weźmiesz udzi­ał w po-pogrze­bowym przyję­ciu w Namysłowie. Wspom­nie­nie bliskiego zmarłego, spotkanie dawno nie widzianych krewnych i konieczność ure­g­u­lowa­nia kwestii spad­ku zapewne wywoła­ją gorące emoc­je. W końcu rodowe przepy­chan­ki i i rywal­iza­c­ja o dziedz­ict­wo nie są wyłącznie domeną rodzin królews­kich. Cham­ber larp, bądź co bądź poli­ty­czny, w reali­ach współczes­nej „Pol­s­ki B”, ma na celu postaw­ie­nie graczy w trud­nej sytu­acji, jaką jest sty­pa po głowie rodziny – właś­ci­cielu domu i warsz­tatu mechani­ki samo­chodowej. Obec­na jest zarówno famil­ia z obu małżeństw zmarłego, jak i najważniejsi blis­cy zna­jo­mi. Gra dzieli się na 3 etapy: część jeep­for­mową, która pozwala grac­zom wczuć się w postaci; część lar­pową, odby­wa­jącą się po styp­ie ogól­nej, w której brało udzi­ał więcej osób; wresz­cie w kole­jną, której wydarzenia toczą się następ­nego dnia, kiedy to według trady­cji uchy­lana jest zasa­da „o zmarłym mówi się wyłącznie dobrze”, a która jest także debriefin­giem.

Infografiki

Tylko dla pełnoletnich

Gra tylko dla uczest­ników pełno­let­nich.

No pain

No pain, czyli doz­wolony kon­takt niespraw­ia­ją­cy dyskom­for­tu.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny prze­mo­cy.

Wulgarny język

W grze obec­ny jest wul­gar­ny język.

Przewiń do góry