Stypa - BlackBox 3City

Stypa

Autor/zy:

Kon­wen­cja: kome­dio­dra­mat

Czas trwa­nia: 3 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 13

W tym

7
6

Larp popro­wa­dzo­no na:

Z żalem zawia­da­mia­my, że 5 listo­pa­da 2013 roku zmarł w wie­ku 56 lat uko­cha­ny Mąż i Ojciec, przed­się­bior­ca, wła­ści­ciel warsz­ta­tu samo­cho­do­we­go, śp. Marek Nowak.

Nabo­żeń­stwo żałob­ne zosta­nie odpra­wio­ne w koście­le pw. św. Karo­la Boro­me­usza przy ul. Szkol­nej w Namy­sło­wie, po któ­rym nastą­pi wypro­wa­dze­nie do gro­bu rodzin­ne­go na cmen­tarz miej­sco­wy. Po pogrze­bie odbę­dzie się sty­pa dla zna­jo­mych, a następ­nie spo­tka­nie w gro­nie naj­bliż­szych w domu rodzin­nym Nowaków.

Krew­nych, zna­jo­mych i przy­ja­ciół zawia­da­mia­ją pogrą­że­ni w żało­bie żona Bar­ba­ra, cór­ki Joan­na i Kata­rzy­na, syno­wie Paweł i Andrzej.

Opis

Zapra­sza­my na Sty­pę – lar­pa, w trak­cie któ­re­go weź­miesz udział w po-pogrze­­bo­­wym przy­ję­ciu w Namy­sło­wie. Wspo­mnie­nie bli­skie­go zmar­łe­go, spo­tka­nie daw­no nie widzia­nych krew­nych i koniecz­ność ure­gu­lo­wa­nia kwe­stii spad­ku zapew­ne wywo­ła­ją gorą­ce emo­cje. W koń­cu rodo­we prze­py­chan­ki i i rywa­li­za­cja o dzie­dzic­two nie są wyłącz­nie dome­ną rodzin kró­lew­skich. Cham­ber larp, bądź co bądź poli­tycz­ny, w realiach współ­cze­snej „Pol­ski B”, ma na celu posta­wie­nie gra­czy w trud­nej sytu­acji, jaką jest sty­pa po gło­wie rodzi­ny – wła­ści­cie­lu domu i warsz­ta­tu mecha­ni­ki samo­cho­do­wej. Obec­na jest zarów­no fami­lia z obu mał­żeństw zmar­łe­go, jak i naj­waż­niej­si bli­scy zna­jo­mi. Gra dzie­li się na 3 eta­py: część jeep­for­mo­wą, któ­ra pozwa­la gra­czom wczuć się w posta­ci; część lar­po­wą, odby­wa­ją­cą się po sty­pie ogól­nej, w któ­rej bra­ło udział wię­cej osób; wresz­cie w kolej­ną, któ­rej wyda­rze­nia toczą się następ­ne­go dnia, kie­dy to według tra­dy­cji uchy­la­na jest zasa­da „o zmar­łym mówi się wyłącz­nie dobrze”, a któ­ra jest tak­że debriefingiem.

Infografiki

Tylko dla pełnoletnich

Gra tyl­ko dla uczest­ni­ków pełnoletnich.

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.

Wulgarny język

W grze obec­ny jest wul­gar­ny język.