Konwencja: lata 60te XX w.

  • Przystanek Floryda

    Przystanek Floryda

    Rok 1963, świat w napię­ciu zim­nej woj­ny, powo­li wycho­dzą­cy z kosz­ma­ru dru­giej woj­ny świa­to­wej i pierw­szych użyć bro­ni ato­mo­wej, czas patrze­nia w kosmos, wiel­kich marzeń i lęków zwią­za­nych z roz­wo­jem tech­no­lo­gii. Czas wiel­kich zmian w oby­cza­jo­wo­ści, sto­sun­kach spo­łecz­nych, kul­tu­rze i sztu­ce. Popa­trzy­my na ten okres ocza­mi ludzi, któ­rzy spę­dza­ją zło­te lata swe­go życia w domu…