Chodź w kosmos!

Masz ocho­tę na kosmicz­ny larp w nie­dzie­lę? Ser­decz­nie zapra­sza­my Cię na Kosmicz­ny Dzień Nauki, któ­ry obę­dzie się w Heve­na­lium na Górze Gra­do­wej w Gdań­sku, dnia 18.02.2024. W ramach tego wyda­rze­nia Black­box 3City ofe­ru­je Wam dwa larpy:

  • Igna­cy Kitłow­ski popro­wa­dzi zmie­nio­ną odsło­nę kla­sycz­ne­go Out of the clo­set Agniesz­ki Piw­nic­kiej i Wero­ni­ki Walczyk.
  • Kse­nia Goliń­ska popro­wa­dzi swój nowy fre­eform Cia­ła Nie­bie­skie.

Ponad­to w trak­cie wyda­rze­nia moż­na wziąć udział w wie­lu innych atrak­cjach, takich jak sesje RPG czy plan­szów­ki — a wszyst­ko to za dar­mo! Zer­k­nij do PROGRAMU, by dowie­dzieć się więcej.

Jak się zapi­sać? To bar­dzo pro­ste! Słu­ży do tego spe­cjal­ny FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.

Wię­cej infor­ma­cji o impre­zie znaj­dziesz na dedy­ko­wa­nym jej wyda­rze­niu w ser­wi­sie FACEBOOK.

Do zoba­cze­nia!


Opublikowano

w

przez

Tagi: