Ciała Niebieskie - BlackBox 3City

Ciała Niebieskie

Autor/zy:

For­mat: fre­eform

Czas trwa­nia: 2 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 5 — 14

“Kosmicz­ne ener­gie, kosmosy
Wysy­łam do Cie­bie marzenia
Na Two­ją pla­ne­tę, daleko
Już leci do Cie­bie meteor
Bez­wład­nie spadamy
A imię Two­je planetą”

— Ralph Kamin­ski, “Kosmicz­ne Energie”

Opis

Larp opo­wia­da o gru­pie astro­no­mów, bada­czy nie­ba, któ­rzy doko­na­li nie­sa­mo­wi­te­go prze­ło­mu, zamy­ka­jąc w ludz­kich cia­łach róż­no­rod­ne zja­wi­ska zwią­za­ne z kosmo­sem. W tej grze możesz wcie­lić się w swo­ją ulu­bio­ną pla­ne­tę, czar­ną dziu­rę czy mete­oryt albo bada­cza, któ­ry będzie je testo­wać, spraw­dzać właściwości. 

Larp opo­wia­da o zja­wi­skach prze­peł­nio­nych ogrom­ną siłą, któ­re zosta­ją zmu­szo­ne do kon­fron­ta­cji z róż­ny­mi punk­ta­mi widze­nia na temat życia, śmier­ci, czło­wie­ka i świa­ta. Cia­ła nie­bie­skie uwię­zio­ne w kru­chych, ludz­kich cia­łach będą musia­ły pod­jąć decy­zję o tym, kim są oraz kim chcą się stać. Bada­cze nato­miast będą mogli wczuć się w czło­wie­ka w obli­czu prze­ogrom­nej siły, naukow­ca, któ­ry dostał ogrom­ną szan­sę na doko­na­nie prze­ło­mo­wych odkryć.


Jest to larp skie­ro­wa­ny do począt­ku­ją­cych gra­czy, jak i sta­rych wyjadaczy.

Wymagania

Zapra­sza­my na grę w dowol­nych stro­jach, cho­ciaż jed­no­li­cie czar­ne spraw­dza się najlepiej! 🙂

Infografiki

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.