Konwencja: surrealizm

  • Ciała Niebieskie

    Ciała Niebieskie

    Larp opo­wia­da o gru­pie astro­no­mów, bada­czy nie­ba, któ­rzy doko­na­li nie­sa­mo­wi­te­go prze­ło­mu, zamy­ka­jąc w ludz­kich cia­łach róż­no­rod­ne zja­wi­ska zwią­za­ne z kosmo­sem. W tej grze możesz wcie­lić się w swo­ją ulu­bio­ną pla­ne­tę, czar­ną dziu­rę czy mete­oryt albo bada­cza, któ­ry będzie je testo­wać, spraw­dzać właściwości.  Larp opo­wia­da o zja­wi­skach prze­peł­nio­nych ogrom­ną siłą, któ­re zosta­ją zmu­szo­ne do kon­fron­ta­cji z…