Jedziemy na LUFĘ 2024!

Nie wiem, czy wie­cie, ale od 12 do 14 kwiet­nia w Bie­dru­sku pod Pozna­niem odby­wać się będzie LUFA, czy­li Lar­po­wy Uni­kal­ny Festi­wal Aktor­ski, pod­czas któ­re­go będzie moż­li­wość zagra­nia wie­lu cie­ka­wych lar­pów, na któ­re nadal moż­na kupo­wać bile­ty! A oprócz tego będzie­my tam też my i przy­je­dzie­my nie z pusty­mi ręka­mi, a z kon­kur­sem, pod­czas któ­re­go będzie moż­li­wość wygra­nia rubi­no­wych bile­tów na lar­py a nawet dar­mo­wej wej­ściów­ki “polo­wej” na Sum­mer Week 2024.

W pro­gra­mie tego­rocz­nej Lufy mię­dzy innymi:

  • Bal smo­ków Mai Cha­łu­biń­skiej oraz Patry­cji Poźle­wicz — Arty­stycz­ny i prze­peł­nio­ny magią  larp o smo­kach, któ­re prze­bu­dzi­ły się po tysiąc­le­ciach letar­gu i pró­bu­ją odna­leźć się w nowej rzeczywistości. 
  • Sen Karo­li­ny Wysoc­kiej oraz Hele­ny Kuź­micz to oni­rycz­ny larp, któ­ry opo­wia­da o oży­wio­nych przed­mio­tach, któ­re tra­fi­ły do łódz­kie­go anty­kwa­ria­tu i aby nie tra­fić na wysy­pi­sko, muszą speł­nić swo­je pragnienia. 
  • Zaklę­ci” czy­li wariant “Zacza­ro­wa­nych autor­stwa Marii i Jep­pe­’a Berg­man­na Ham­min­ga, w tłu­ma­cze­niu Andrze­ja Pierz­cha­ły, korek­ty Pau­li Mac­kie­wicz, Zaklę­ci to adap­ta­cja autor­stwa Rafa­ła Matrasz­ka, a popro­wa­dzo­ny zosta­nie przez Ewe­li­nę Gla­piak. Jest to tanecz­ny larp, któ­ry nigdy się nie znu­dzi, a opo­wia­da o spo­tka­niu pra­daw­nych, sło­wiań­skich istot z ludź­mi w nie­wer­bal­ny spo­sób poprzez sym­bo­licz­ne gesty, ruchy oraz taniec.
  • Opo­wieść o kocie, skar­pet­kach, prze­zna­cze­niu i kil­ku kłęb­kach włócz­ki Kse­ni Goliń­skiej, to zwy­cię­ska gra z Car­bo­nu 2023. Larp ten pozwo­li prze­nieść się do świa­ta pokrę­co­nej logi­ki, prze­zna­cze­nia oraz da moż­li­wość sku­pie­nia się na wewnętrz­nych prze­ży­ciach postaci. 

Pełen pro­gram festi­wa­lu oraz wszyst­kie nie­zbęd­ne infor­ma­cje znaj­dziesz TUTAJ

Z kim się widzi­my w Sta­rym Kasynie?


Opublikowano

w

,

przez

Tagi: