Strona główna » Wieści » Strona 3

Punkon 2022 — naleśnikowo-larpowy konwent online

Black­Box zawsze lubił bywa­nie na kon­wen­tach i festi­wa­lach fan­ta­sty­ki. W ubie­głym roku musie­li­śmy polu­bić to w wer­sji onli­ne. Na szczę­ście przy­pa­dło nam to do gustu. Dla­te­go posta­no­wi­li­śmy wró­cić do wir­tu­al­nych spo­tkań miło­śni­ków i miło­śni­czek fan­ta­sty­ki i lar­po­wa­nia. W naj­bliż­szy week­end ponow­nie odwie­dzi­my kon­went Pun­kon Orga­ni­za­to­rzy i orga­ni­za­tor­ki piszą o nim tak: “Czym jest Pun­kon?Pun­kon to cieplutki …

Pun­kon 2022 — nale­śni­ko­wo-lar­po­wy kon­went onli­ne Read More »

Przewiń do góry