Cyberpunk 2054 — One Way Ticket

O tym, że Black­Box lubi fan­ta­sty­kę bar­dzo a cyber­pun­ko­we kli­ma­ty wyjąt­ko­wo, wie każ­dy, kto śle­dzi nasze wyda­rze­nia. Jeśli wpa­da nam w ręce dobry sce­na­riusz osa­dzo­ny w tej kon­wen­cji, natych­miast sta­ra­my się go dla Was poprowadzić. 

Jak dotąd, od tej zasa­dy był jeden wyją­tek: cyber­pun­ko­we lar­py orga­ni­zo­wa­ne w Trój­mie­ście od lat przez zaprzy­jaź­nio­na eki­pę Zardze­wia­łe­go Topo­ra. Tam cho­dzi­li­śmy się wyba­wić. Pograć, wejść w ten świat, zawsze dobrze wypro­du­ko­wa­ny, z wcią­ga­ją­cą histo­rią i zaan­ga­żo­wa­ny­mi gra­cza­mi i graczkami.

W przy­szłym roku będzie ina­czej. Larp…

Cyberpunk 2054
One Way Ticket

…two­rzy­my wspól­nie (i bar­dzo dzię­ku­je­my za zaproszenie)!

CP2054 to immer­syj­ny, nar­ra­cyj­ny larp akcji o kon­struk­cji typu play­gro­und (plac zabaw). Jest zbio­rem opo­wie­ści, któ­rych wspól­nym źró­dłem jest skom­pli­ko­wa­na dyna­mi­ka spo­łecz­na sze­ro­kiej gale­rii posta­ci zamiesz­ku­ją­cych New Port District. To z tego powo­du nie znaj­dziesz w nim naj­waż­niej­szej linii fabu­lar­nej ani wspól­ne­go dla wszyst­kich gra­czy i gra­czek głów­ne­go questu.

To, cze­go zaś możesz ocze­ki­wać, to spo­ro zróż­ni­co­wa­nych wąt­ków, w któ­re bar­dzo moc­no zaan­ga­żo­wa­nych będzie kil­ka do kil­ku­na­stu posta­ci. Pamię­taj jed­nak, że ludzie w NPD są nie­sły­cha­nie wścib­scy. Gorą­co zachę­ca­my, by w tej grze wtrą­cać nos i wsz­czep w nie swo­je sprawy!

Larp roz­pocz­nie się w sobo­tę 06.04.2024 o godzi­nie 16:00 na tere­nie Pol­sat Plus Are­ny (ul. Poko­leń Lechii Gdańsk 1, 80–560 Gdańsk) i zosta­nie poprze­dzo­ny warsz­ta­ta­mi, któ­re zacznie­my od godzi­ny 14:00 w tym samym miejscu.

Dowiedz się więcej!

Do zoba­cze­nia na miej­scu i weso­łych świąt choom! 😉


Opublikowano

w

przez

Tagi: