Tag: cyberpunk

  • Cyberpunk 2054 — One Way Ticket

    Cyberpunk 2054 — One Way Ticket

    O tym, że Black­Box lubi fan­ta­sty­kę bar­dzo a cyber­pun­ko­we kli­ma­ty wyjąt­ko­wo, wie każ­dy, kto śle­dzi nasze wyda­rze­nia. Jeśli wpa­da nam w ręce dobry sce­na­riusz osa­dzo­ny w tej kon­wen­cji, natych­miast sta­ra­my się go dla Was poprowadzić.  Jak dotąd, od tej zasa­dy był jeden wyją­tek: cyber­pun­ko­we lar­py orga­ni­zo­wa­ne w Trój­mie­ście od lat przez zaprzy­jaź­nio­na eki­pę Zardze­wia­łe­go Topo­ra.…