BlackBox No.131 — bilety na larpy

Nasz lar­po­wy sezon zbli­ża się ku koń­co­wi, dla­te­go jeśli masz ocho­tę z nami polar­po­wać przed let­nią prze­rwą, masz na to przed­ostat­nią oka­zję! Dziś o godzi­nie 20:00 rusza sprze­daż bile­tów na nasz Baby Larps Day! Popro­wa­dzi­my dla Was aż 5 mini­gier w dwóch ścież­kach programowych:

Sala Świa­tła (zwa­na też jako “Akwa­rium”):

  • 12:00 — 14:00 Igna­cy Kitlow­ski pro­wa­dzi larp Jay Piper zapra­sza Cię do wideorozmowy
  • 14:30 — 16:30 Kse­nia Goliń­ska pro­wa­dzi dru­gą odsło­nę gry Jay Piper…
  • 17:00 — 21:00 Mate­usz Tre­der oraz Nata­lia Jać­kie­wicz (gościn­nie!) popro­wa­dzą sce­na­riusz Zegar Tyka. — odwo­ła­ny punkt programu

Sala Mro­ku (zwa­na “Piw­ni­cą”)

Bile­ty łap­cie w SERWISIE EVENEA lub na STRONIE WYDARZENIA. Sprze­daż star­tu­je w ponie­dzia­łek, 8 kwiet­nia 2024, o godzi­nie 20:00.

Moż­na przy­no­sić wła­sny pro­wiant i napoje!

Do zoba­cze­nia!


Opublikowano

w

przez