A Birthday Surprise - BlackBox 3City

A Birthday Surprise

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 4 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 14

Zapro­szo­no mnie do wzię­cia udzia­łu w przy­ję­ciu uro­dzi­no­wym w dom pana Gran­ta Cochra­na. Dora­dzo­no mi przy­jąć zaproszenie.
Dom leży w wiej­skiej Wir­gi­nii, kil­ka godzin na połu­dnie od Waszyng­to­nu. Nale­ży zje­chać z auto­stra­dy 81 w pobli­żu popu­lar­ne­go ośrod­ka nar­ciar­skie­go. Ostat­nie kil­ka­na­ście mil podró­ży to bole­sna podróż
w górę i w dół źle utwar­dzo­ną dru­go­rzęd­ną szo­są wiją­cą się u zbo­cza Gór Cedrowych.
Do samej posia­dło­ści dostać się moż­na jedy­nie poko­nu­jąc sta­rze­ją­cy się, tym­cza­so­wy most z cza­sów II woj­ny światowej.
Rze­ka jest rwą­ca i przy­bie­ra, czer­wie­ni się od błota.

Nie było łatwo tu się dostać.
Jesz­cze trud­niej będzie wrócić.

Opis

Uro­dzi­no­wa Nie­spo­dzian­ka to larp, któ­ry powstał, zanim lar­py były mod­ne. Gra mia­ła swo­ją pre­mie­rę w roku 1986 i opi­sa­na zosta­ła jako sce­na­riusz do mur­der myste­ry par­ty, czy­li popu­lar­nych przy­jęć w kon­wen­cji kry­mi­na­łu w roku 1993. Pomi­mo tego cał­kiem nie­źle znio­sła pró­bę cza­su, jej sce­na­riusz jest dro­bia­zgo­wo przy­go­to­wa­ny i zawie­ra nawet pro­po­zy­cje menu…

W trak­cie gry prze­nie­sie­my się do domo­stwa ame­ry­kań­skiej kla­sy wyż­szej w koń­ców­ce cza­sów Zim­nej Woj­ny. Oprócz mor­der­stwa i sytu­acji, w któ­rej wszy­scy są podej­rza­ni o jego popeł­nie­nie, moż­na się też spo­dzie­wać roz­mów o świe­cie, poli­ty­ce i przede wszyst­kim — o pieniądzach.

Larp zawie­ra sub­tel­ne mecha­ni­ki pozwa­la­ją­ce roz­wi­kłać zagad­kę oraz doko­nać samej zbrod­ni czy inne­go aktu prze­mo­cy. Ta spo­koj­na kola­cja ma wszel­kie prze­słan­ki do tego, by prze­ro­dzić się w wie­czór pełen emo­cji i gwał­tow­nych scen. To zapew­ne z tego powo­du auto­rzy gry w sce­na­riu­szu wyraź­nie pro­szą o nie­przy­no­sze­nie na larp praw­dzi­wej broni…

Wymagania

Pro­si­my o przy­by­cie w ele­ganc­kich stro­jach w sty­lu dru­giej poło­wy lat 80tych XX wie­ku. Moda była wte­dy prze­ry­so­wa­na i okrop­na. Panie powin­ny zadbać więc o podusz­ki posze­rza­ją­ce ramio­na, pano­wie o dwu­rzę­do­we gar­ni­tu­ry pod­kre­śla­ją­ce man­ka­men­ty syl­wet­ki w jej środ­ko­wych obszarach. 

Dobrze jest też zapo­znać się z realia­mi histo­rycz­ny­mi, aby móc swo­bod­nie roz­ma­wiać o tema­tach waż­nych dla wystę­pu­ją­cych w grze posta­ci. Rzą­du Ronal­da Reaga­na, afe­ra Iran-Con­tras, zbli­ża­ją­cy się koniec Zim­nej Woj­ny to nie­któ­re z nich.

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcze­śniej­sze­go przy­go­to­wa­nia stroju.

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

Gra porusza tematykę uzależnień

Gra poru­sza tema­ty­kę uzależnień.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.