Konwencja: lata 80te XXw

  • A Birthday Surprise

    A Birthday Surprise

    Uro­dzi­no­wa Nie­spo­dzian­ka to larp, któ­ry powstał, zanim lar­py były mod­ne. Gra mia­ła swo­ją pre­mie­rę w roku 1986 i opi­sa­na zosta­ła jako sce­na­riusz do mur­der myste­ry par­ty, czy­li popu­lar­nych przy­jęć w kon­wen­cji kry­mi­na­łu w roku 1993. Pomi­mo tego cał­kiem nie­źle znio­sła pró­bę cza­su, jej sce­na­riusz jest dro­bia­zgo­wo przy­go­to­wa­ny i zawie­ra nawet pro­po­zy­cje menu… W trak­cie gry prze­nie­sie­my…