BlackBox No.110 – Xmas Special VIII

Czas: 18.12.2022 r. godz. 16:00

Ho Ho Ho!

Nie ma sezo­nu bez świą­tecz­ne­go spo­tka­nia! Jak co roku zapra­sza­my was na spe­cjal­ny, świą­tecz­ny Black­Box! Tym razem widzi­my się w Gdy­ni, w gościn­nych pro­grach CAFE STRYCH.

Tradycyjnie!

Black­Box ma swo­je świą­tecz­ne zwy­cza­je. Nale­żą do nich:

  • dzie­le­nie się man­da­ryn­ka­mi (weź­cie ze sobą po kil­ka, bo zawsze ktoś zapo­mni i zawsze zja­da­my nadprogramowe);
  • jedze­nie ciast­ków i pier­nicz­ków (też dobrze mieć jakieś ze sobą, naj­le­piej domo­wej roboty);
  • strój w świą­tecz­nym kli­ma­cie lub kolo­rze (tego wie­czo­ru biel, zie­leń, czer­wień, sre­bro, zło­to… no i swe­ter­ki od cio­ci Kry­sty­ny z hafto­wa­nym reni­fe­rem TO JEST TO!)
  • gada­nie o larpach;
  • gada­nie o wszyst­kim tyl­ko nie o larpach;
  • życze­nie sobie miłych rze­czy na przy­szły rok;
  • LARP NIESPODZIANKA!

O lar­pie nie­spo­dzian­ce nie powie­my nic wię­cej, poza tym, że w jakiś spo­sób nawią­zu­je do świą­tecz­nych kli­ma­tów i jest opar­ta o mecha­ni­kę zna­nę z innej gry. W poprzed­nich latach spę­dza­li­śmy z wami świę­ta w kosmo­sie Małe­go Księ­cia (Gwiaz­do­zbior­ca i Paste­rze Pla­net), na Mar­sie (8 minut), w fabry­ce Świę­te­go Miko­ła­ja (Potrze­bu­je­my Cie­bie!) i w wir­tu­al­nej rze­czy­wi­sto­ści czar­ne­go zwier­cia­dła (Rzeź). Nie wszyst­kie z tych gier były rado­sne i weso­łe, ale jako że w tym roku los niko­go nie roz­piesz­czał, obiecujemy:

Będzie świą­tecz­nie i czerwono!

Może­cie ubrać się świą­tecz­nie. Zabierz­cie po kil­ka man­da­ry­nek i pier­nicz­ków oraz dobre humo­ry! do zobaczenia!!! :)))

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Xmas Crime

18.12.2022 r. godz. 16:00 Wstęp wolny.