W Wężowej Skórze - BlackBox 3City

W Wężowej Skórze

Autor/zy:

For­mat: jeep­form

Licz­ba uczest­ni­ków: 7

Larp popro­wa­dzo­no na:

“That is why we live like heathens
Ste­aling from the tre­es of Eden
Living in the arms of freedom
And eve­ry­thing we touch is evil
That is why we live like heathens 

The sto­ne, the dirt, the dust
The unfor­gi­ving pro­mi­se made to us
Unwor­thy of your light, your god, your touch
We’re guided by the lust”

- Auro­ra Aksnes, “Heathens”

Opis

Sprze­ciw i ule­głość — od wie­ków kon­ku­ro­wa­ły ze sobą, by roz­pę­tać woj­nę, roz­go­nić nie­po­kor­nych wro­gów, wpę­dza­jąc ich w odmę­ty zapo­mnie­nia. Czy dwo­je mło­dych ludzi ugnie się przed pra­daw­ny­mi moca­mi, wyle­wa­jąc kie­lich roz­ko­szy, skła­nia­jąc się ku nęcą­cej pro­po­zy­cji? Czy pozo­sta­ną głu­si na ich proś­by i posta­ra­ją się odna­leźć siebie? 

Larp opo­wia­da zna­ną z Biblii histo­rię Ewy oraz Ada­ma, któ­rzy kro­cząc przed życie, napo­ty­kać będą na róż­ne biblij­ne (oraz cał­kiem zwy­kłe) posta­cie. Jak poto­czą się kole­je ich życia? Czy “bóstwa” pokłó­cą się o wła­da­nie nad ludz­ką żądzą, czy ule­gną, porzu­ca­jąc część żądań i będą dzia­łać zgod­nie dla obo­pól­nej korzy­ści? Gra­cze wcie­lą się w posta­cie Ada­ma i Ewy oraz nęcą­ce ich stwo­rze­nia. Larp poru­szać będzie pro­ble­ma­ty­kę współczesną.

Lista Postaci

  • Ewa Prze­wod­nicz­ka (postać uni­sex) — czło­wiek — roz­dar­ta, dep­czą­ca wężo­wą gło­wę, peł­na życia 
  • Adam Kro­czą­cy (postać uni­sex) — czło­wiek — podat­ny na wpły­wy, wspie­ra­ją­cy, pró­bu­ją­cy udo­wod­nić swo­ją wartość 
  • Boa Kusi­ciel (postać uni­sex) — isto­ta wyż­sza — wężo­wa skó­ra, dłu­gi język, sen­su­al­ny uścisk 
  • Owoc Pozna­nia (postać uni­sex) — isto­ta wyż­sza — życio­daj­ne pest­ki, twar­da skó­ra, słod­ki miąższ 
  • Demiurg (postać uni­sex) — isto­ta wyż­sza — miecz obo­siecz­ny, sakwa zazdro­ści, boskie imiona 
  • Baal/Hapi Bie­gną­cy (postać uni­sex) — isto­ta wyż­sza — sło­necz­ny pro­mień, burzo­wy deszcz, opie­kuń­cze ramiona/dziecię Nilu, pod­wod­ne pną­cza, żyzny muł 
  • Asz­tar­te Kapłan­ka (postać uni­sex) — isto­ta wyż­sza — nagość loto­su, won­ne kadzi­dło, nie­bie­skie gusła

Wymagania

Stro­je nie są wyma­ga­ne. Moż­na nato­miast zaopa­trzyć się w rekwi­zy­ty, wska­zu­ją­ce na postać mile widzia­ne np. Boa Kusi­ciel — frag­ment “wężo­wej skó­ry”, Demiurg — bia­ła sza­ta albo część ubio­ru przy­po­mi­na­ją­ca lwa. Nie jest koniecz­ne suge­ro­wa­nie się powyż­szy­mi wska­zów­ka­mi, są one jedy­nie pomo­cą. Jeże­li chcesz prze­brać się w kom­plet­ny kostium, jak naj­bar­dziej dopusz­cza­my i taką możliwość.

Ważne

Dozwo­lo­ny jest dowol­ny cross­dres­sing. Mile widzia­na publiczność!

Infografiki

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

Gra porusza tematykę religijną

Gra poru­sza tema­ty­kę religijną.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.

Gra porusza tematykę uzależnień

Gra poru­sza tema­ty­kę uzależnień.

W grze pojawiają się straszne lub obrzydliwe elementy

W grze poja­wia­ją się strasz­ne lub obrzy­dli­we elementy.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.

Odgrywanie scen seksu

W grze sym­bo­licz­nie odgry­wa się sce­ny seksu.

Wulgarny język

W grze obec­ny jest wul­gar­ny język.