BlackBox No.112 – W Wężowej Skórze

Czas: 21.01.2023 r. godz. 17:00

Wiel­kie reli­gie i mito­lo­gie od zawsze inspi­ru­ją arty­stów. Wśród nich są też twór­cy i twór­czy­nie lar­pów, któ­rzy wciąż poszu­ku­ją odpo­wie­dzi na aktu­al­ne pyta­nia w tysiąc­let­nich tek­stach. Nie ina­czej postą­pi­ła też Karo­li­na Wysoc­ka, któ­ra gościn­nie i pre­mie­ro­wo popro­wa­dzi u nas swój larp 

W Wężowej Skórze

Sce­na­riusz opo­wia­da zna­ną z Biblii histo­rię Ewy oraz Ada­ma, któ­rzy kro­cząc przed życie, napo­ty­kać będą na róż­ne biblij­ne (oraz cał­kiem zwy­kłe) posta­cie. Gra jest jeep­for­mem, nale­ży się więc spo­dzie­wać dobrej opo­wie­ści, czę­stych zmian akcji i nie­ba­nal­nych roz­wią­zań fabularnych. 

Miejsce

Gra odbę­dzie się w pod­zie­miach Gdyń­skie­go Cen­trum Kul­tu­ry. Moż­na przy­nieść swo­je napo­je i kanapki. 

Procedura zapisów na larp:

 • Kup w ser­wi­sie EVENEA bilet na larp “W Wężo­wej Skó­rze” w oka­zyj­nej cenie 30,00 zł
 • Z listy posta­ci wybierz 3 posta­cie, któ­re naj­bar­dziej chcesz zagrać 
 • Napisz maila z wybra­ny­mi posta­cia­mi na adres piotr.budzisz@funreal.pl
 • Cze­kaj na odpo­wiedź z potwier­dze­niem wybo­ru posta­ci, a w mię­dzy­cza­sie szy­kuj strój na larp!

UWAGA! W grze dopusz­czal­ny jest cros­splay! Panie mogą więc rezer­wo­wać role opi­sa­ne jako męskie i na odwrót.

Lista Postaci

 • Ewa Prze­wod­nicz­ka (postać uni­sex) — czło­wiek — roz­dar­ta, dep­czą­ca wężo­wą gło­wę, peł­na życia 
 • Adam Kro­czą­cy (postać uni­sex) — czło­wiek — podat­ny na wpły­wy, wspie­ra­ją­cy, pró­bu­ją­cy udo­wod­nić swo­ją wartość 
 • Boa Kusi­ciel (postać uni­sex) — isto­ta wyż­sza — wężo­wa skó­ra, dłu­gi język, sen­su­al­ny uścisk 
 • Owoc Pozna­nia (postać uni­sex) - isto­ta wyż­sza — życio­daj­ne pest­ki, twar­da skó­ra, słod­ki miąższ 
 • Demiurg (postać uni­sex) — isto­ta wyż­sza — miecz obo­siecz­ny, sakwa zazdro­ści, boskie imiona 
 • Baal/Hapi Bie­gną­cy (postać uni­sex) — isto­ta wyż­sza — sło­necz­ny pro­mień, burzo­wy deszcz, opie­kuń­cze ramiona/dziecię Nilu, pod­wod­ne pną­cza, żyzny muł 
 • Asz­tar­te Kapłan­ka (postać uni­sex) — isto­ta wyż­sza — nagość loto­su, won­ne kadzi­dło, nie­bie­skie gusła

Bilety

Sprze­daż bile­tów roz­pocz­nie się w czwar­tek, 12 stycz­nia 2023 o godzi­nie 20:00.

Do zoba­cze­nia!

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

W Wężowej Skórze

21.01.2023 r. godz. 17:00Cena bile­tu 30 zł.