Forma: jeepform

 • Hostel Czarna Dziura

  Hostel Czarna Dziura

  Gra w kon­wen­cji „play to lose” oraz „play for tro­uble”, któ­ra w zależ­no­ści od decy­zji gra­czy może skrę­cić w stro­nę kome­dii, tra­ge­dii albo oby­cza­jo­we­go dra­ma­tu. Nie­za­leż­nie od tego, jakie posta­cie poja­wią się na sce­nie, cho­dzi w niej o to, żeby posta­ci jak naj­moc­niej „wko­py­wać” w coraz więk­sze problemy.  Larp jest jeep­for­mem, któ­re­go głów­na mecha­ni­ka opie­ra…

 • Pure Avocado Heart Soothing Mask

  Pure Avocado Heart Soothing Mask

  Pure Avo­ca­do Heart Soothing Mask to lek­ki jeep­form o nie­uda­nych rand­kach. Czas gry tak­to­wa­ny jest za pomo­cą mase­czek w płach­cie, któ­re towa­rzy­szą wie­czor­ne­mu spo­tka­niu trój­ki przy­ja­ciół. Oso­by gra­ją­ce przy­ja­ciół peł­nią rolę nar­ra­to­rów histo­rii odgry­wa­nych przez człon­ków widow­ni. Mamy nadzie­ję, że gra zapew­ni twa­rze nie tyl­ko wypie­lę­gno­wa­ne, ale i uśmiechnięte!

 • Ostatni zjazd w Ciechocinku

  Ostatni zjazd w Ciechocinku

  Posta­cie gra­czy spo­ty­ka­ją się w pocią­gu, jadąc na bal roz­po­czy­na­ją­cy trze­ci sana­to­ryj­ny tur­nus w Cie­cho­cin­ku. Larp toczy się w wago­nie prze­dzia­ło­wym dru­giej kla­sy. Z gło­śni­ków co jakiś czas lecą utwo­ry z listy top 50 Cie­cho­ci­nek 2018, któ­re nie­wąt­pli­wie budzą w podró­żu­ją­cych pew­ne wspo­mnie­nia. W ramach wza­jem­ne­go zapo­zna­nia się, posta­cie decy­du­ją się podzie­lić ze współ­pa­sa­że­ra­mi swo­imi…

 • Cienie

  Cienie

  Pod­czas lar­pu gra­cze wcie­lą się w duchy przy­ku­te do poprzed­nie­go życia przez pyta­nia bez odpo­wie­dzi i nie­do­koń­czo­ne spra­wy. Są rze­czy, któ­re muszą porzu­cić, sło­wa, któ­re trze­ba wypo­wie­dzieć, lub emo­cje, z któ­ry­mi trze­ba się zmie­rzyć. Dzię­ki towa­rzy­stwu innych zjaw dowie­dzą się wię­cej o swo­jej prze­szło­ści, o tym co wią­że ich z tym świa­tem i co muszą…

 • Stream

  Stream

  Larp o nowym wymia­rze sła­wy i wpły­wów, odpo­wie­dzial­no­ści za swo­je­go odbior­cę i kre­owa­niu kolej­nych pokoleń. Gra skła­da się z roz­dzia­łów kon­fron­tu­ją­cych boha­te­rów z kolej­ny­mi eta­pa­mi tra­ge­dii, któ­ra może wpły­nąć na ich życie, postrze­ga­nie wła­snej twór­czo­ści i dal­szą karie­rę. Pomię­dzy akta­mi gra­cze będą infor­mo­wa­li o swo­ich kolej­nych fil­mach, odgry­wa­li ich treść i śle­dzi­li kolej­ne polu­bie­nia oraz…