Strona główna » Larpy » Stream

Autor/zy:

For­mat: jeep­form

Czas trwa­nia: 4 godziny

Licz­ba uczest­ników: 6 — 10

Larp poprowad­zono na:

Youtu­berzy – akusze­rowie nowych mediów, cele­bryci XXI wieku, auto­ry­te­ty młodzieży. Czy w obliczu tragedii są w stanie wziąć odpowiedzial­ność za swo­ją twór­c­zość? Czy młode umysły, podatne na atrak­cyjną treść, mają swo­ją cenę?…

Opis

Larp o nowym wymi­arze sławy i wpły­wów, odpowiedzial­noś­ci za swo­jego odbior­cę i kre­owa­niu kole­jnych pokoleń.

Gra skła­da się z rozdzi­ałów kon­fron­tu­ją­cych bohaterów z kole­jny­mi eta­pa­mi tragedii, która może wpłynąć na ich życie, postrze­ganie włas­nej twór­c­zoś­ci i dal­szą kari­erę. Pomiędzy akta­mi gracze będą infor­mowali o swoich kole­jnych fil­mach, odgry­wali ich treść i śledzili kole­jne pol­u­bi­enia oraz sub­skrypc­je. Te ostat­nie otrzy­ma­ją od wid­owni, wciela­jącej się w rolę widzów. Do bieżącej inter­akcji pomiędzy pub­licznoś­cią a gracza­mi posłuży spec­jal­na gru­pa w ser­wisie Facebook.

Stream został zaprezen­towany po raz pier­wszy pod­czas Lublarp Fes­ti­w­al 2019, gdzie zdobył aż trzy nagrody: Gram, Oce­ni­am, Nagradzam, LubLarp Pole­ca oraz Najlep­sza Pre­miera Fes­ti­walu.

Ważne

W grze akty­wny udzi­ał może (a nawet powin­na) brać udzi­ał publiczność.
Serdecznie zapraszamy! 🙂

Infografiki

No pain

No pain, czyli doz­wolony kon­takt niespraw­ia­ją­cy dyskomfortu.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra porusza tem­atykę dyskrymi­nacji, bądź wykorzystania.

Gra porusza tematykę uzależnień

Gra porusza tem­atykę uzależnień.

Wulgarny język

W grze obec­ny jest wul­gar­ny język.

Przewiń do góry