Stream - BlackBox 3City

Stream

Autor/zy:

For­mat: jeep­form

Czas trwa­nia: 4 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 6 — 10

Larp popro­wa­dzo­no na:

Youtu­be­rzy – aku­sze­ro­wie nowych mediów, cele­bry­ci XXI wie­ku, auto­ry­te­ty mło­dzie­ży. Czy w obli­czu tra­ge­dii są w sta­nie wziąć odpo­wie­dzial­ność za swo­ją twór­czość? Czy mło­de umy­sły, podat­ne na atrak­cyj­ną treść, mają swo­ją cenę?…

Opis

Larp o nowym wymia­rze sła­wy i wpły­wów, odpo­wie­dzial­no­ści za swo­je­go odbior­cę i kre­owa­niu kolej­nych poko­leń. Gra skła­da się z roz­dzia­łów kon­fron­tu­ją­cych boha­te­rów z kolej­ny­mi eta­pa­mi tra­ge­dii, któ­ra może wpły­nąć na ich życie, postrze­ga­nie wła­snej twór­czo­ści i dal­szą karie­rę. Pomię­dzy akta­mi gra­cze będą infor­mo­wa­li o swo­ich kolej­nych fil­mach, odgry­wa­li ich treść i śle­dzi­li kolej­ne polu­bie­nia oraz sub­skryp­cje. Te ostat­nie otrzy­ma­ją od widow­ni, wcie­la­ją­cej się w rolę widzów. Do bie­żą­cej inte­rak­cji pomię­dzy publicz­no­ścią a gra­cza­mi posłu­ży spe­cjal­na gru­pa w ser­wi­sie Face­bo­ok. Stre­am został zapre­zen­to­wa­ny po raz pierw­szy pod­czas Lublarp Festi­wal 2019, gdzie zdo­był aż trzy nagro­dy: Gram, Oce­niam, Nagra­dzam, LubLarp Pole­ca oraz Naj­lep­sza Pre­mie­ra Festi­wa­lu.

Ważne

W grze aktyw­ny udział może (a nawet powin­na) brać udział publiczność.
Ser­decz­nie zapraszamy! 🙂

Infografiki

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.

Gra porusza tematykę uzależnień

Gra poru­sza tema­ty­kę uzależnień.

Wulgarny język

W grze obec­ny jest wul­gar­ny język.