BlackBox No.69 — Stream

Czas: 03.11.2019 r. godz. 18:00

Na naszym trze­cim black­bo­xie w tym sezo­nie w roli gościa poja­wi Patryk Stry­jew­ski. Na stro­nie tego­rocz­nej edy­cji festi­wa­lu fan­ta­sty­ki Pyr­kon opi­sa­no go tak:

” W nie­któ­rych krę­gach zna­ny jako Pati­son. Przy­szły socjo­log i antro­po­log, miło­śnik dra­ma­tów wojen­nych i opo­wie­ści o pro­stych ludziach sta­wia­nych przez los przed nie­co­dzien­ny­mi wyzwa­nia­mi. Jako sce­na­rzy­sta przy­kła­da dużą wagę do reali­zmu wię­zi spo­łecz­nych łączą­cych boha­te­rów gra­czy.
Patryk jest entu­zja­stą eks­pe­ry­men­tal­nych form lar­po­wych, co potwier­dził two­rząc takie gry jak „Ręko­pis. Sier­ra More­na”, „Pew­ne­go razu w Ombre­vil­le” czy „Bel­le”. Jego larp „Stre­am” doce­nio­neo trze­ma nagro­da­mi w ple­bi­scy­cie LubLarp Festi­wa­lu 2019.”

Z przy­jem­no­ścią infor­mu­je­my, że Patryk przy­jął nasze zapro­sze­nie i 3go listo­pa­da w gdań­skiej klu­bo­ga­le­rii Bun­kier popro­wa­dzi dla Was larp 

Stream

  • Sprze­daż bile­tów w cenie 40zł roz­pocz­nie się na tydzień przed grą.
  • Ponow­nie uru­cho­mi­my pro­mo­cję “Weź przy­ja­cie­la, weź przyjaciółkę”.
  • W cenie bile­tu mie­ści się 1 dowol­ny napój z baru w cenie do 10zł; pro­si­my nie przy­no­ście ze sobą jedze­nia i wła­snych napojów.
  • W grze moż­na wziąć udział nie­od­płat­nie jako publicz­ność, peł­nią­ca aktyw­ną rolę w grze.

Zapra­sza­my, do zobaczenia! 

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Stream

03.11.2019 r. godz. 18:00Cena bile­tu 40 zł.