Strona główna » BlackBoxy » BlackBox No.69 — Stream

Czas: 03.11.2019 r. godz. 18:00

Na naszym trzec­im black­box­ie w tym sezonie w roli goś­cia pojawi Patryk Stry­jew­s­ki. Na stron­ie tegorocznej edy­cji fes­ti­walu fan­tasty­ki Pyrkon opisano go tak:

” W niek­tórych krę­gach znany jako Pati­son. Przyszły socjolog i antropolog, miłośnik dra­matów wojen­nych i opowieś­ci o prostych ludzi­ach staw­ianych przez los przed niecodzi­en­ny­mi wyzwa­ni­a­mi. Jako sce­narzys­ta przykła­da dużą wagę do real­iz­mu więzi społecznych łączą­cych bohaterów graczy.
Patryk jest entuz­jastą ekspery­men­tal­nych form lar­powych, co potwierdz­ił tworząc takie gry jak „Rękopis. Sier­ra More­na”, „Pewnego razu w Ombre­ville” czy „Belle”. Jego larp „Stream” doce­nio­neo trze­ma nagro­da­mi w plebis­cy­cie LubLarp Fes­ti­walu 2019.”

Z przy­jem­noś­cią infor­mu­je­my, że Patryk przyjął nasze zaprosze­nie i 3go listopa­da w gdańskiej klubo­ga­lerii Bunki­er poprowadzi dla Was larp 

Stream

  • Sprzedaż biletów w cenie 40zł rozpocznie się na tydzień przed grą.
  • Ponown­ie uru­chomimy pro­mocję “Weź przy­ja­ciela, weź przyjaciółkę”.
  • W cenie bile­tu mieś­ci się 1 dowol­ny napój z baru w cenie do 10zł; prosimy nie przynoś­cie ze sobą jedzenia i włas­nych napojów.
  • W grze moż­na wziąć udzi­ał nieod­płat­nie jako pub­liczność, pełnią­ca akty­wną rolę w grze.

Zaprasza­my, do zobaczenia! 

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Stream

03.11.2019 r. godz. 18:00Cena bile­tu 40 zł. 

Przewiń do góry