Cienie - BlackBox 3City

Cienie

Autor/zy:

For­mat: jeep­form

Kon­wen­cja: dra­mat, hor­ror

Czas trwa­nia: 4 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 3 — 6

Larp popro­wa­dzo­no na:

Pamię­tasz umieranie.

Dry­fu­jesz przez pust­kę. Mgła ota­cza cię, wiru­je dooko­ła. Jest zim­na i sucha. W odda­li dostrze­gasz jasne świa­tło. Czu­jesz, że ono przy­zy­wa cię z ciem­no­ści, ale coś cię powstrzy­mu­je. Czu­jesz, jak­by coś zako­twi­czy­ło się w two­im ser­cu. Zosta­jesz wycią­gnię­ty z próż­ni i tra­fiasz do świa­ta cieni.

Pamię­tasz umieranie.

I w zasa­dzie nic wię­cej. Jesteś z powro­tem w naszym świe­cie, ale jest on ciem­ny i mrocz­ny, nawet w świe­tle dnia. Wszyst­ko spra­wia wra­że­nie wyci­szo­ne­go i sza­re­go. Two­ja świa­do­mość jest mgli­sta i zmie­sza­na. Ale jed­ne­go jesteś pewien. Inni są tu razem z tobą.

Opis

Pod­czas lar­pu gra­cze wcie­lą się w duchy przy­ku­te do poprzed­nie­go życia przez pyta­nia bez odpo­wie­dzi i nie­do­koń­czo­ne spra­wy. Są rze­czy, któ­re muszą porzu­cić, sło­wa, któ­re trze­ba wypo­wie­dzieć, lub emo­cje, z któ­ry­mi trze­ba się zmie­rzyć. Dzię­ki towa­rzy­stwu innych zjaw dowie­dzą się wię­cej o swo­jej prze­szło­ści, o tym co wią­że ich z tym świa­tem i co muszą zro­bić, aby przejść dalej. Przez tą trud­ną dro­gę popro­wa­dzi ich sam Cha­ron, a na jej koń­cu podej­mą osta­tecz­ny wybór prze­są­dza­ją­cy o kształ­cie jego życia pozagrobowego.

Cie­nie to gra wypeł­nio­na emo­cja­mi i może doty­kać wie­lu tema­tów. Śmierć jest oczy­wi­stym moty­wem, podob­nie jak mor­der­stwo i samo­bój­stwem; ale w jej trak­cie może gra­czom przyjść się zmie­rzyć z trau­ma, zazdro­ścią czy znę­ca­niem i prze­mo­cą. tema­ty. Duchy mają bli­zny, a gra to odzwierciedla. 

Nie wszyst­kim boha­te­rom uda się roz­wią­zać ziem­skie spra­wy. Nie­któ­rzy pozo­sta­ną w prze­strze­ni pomię­dzy na zawsze. Inni zmie­rzą się z tym, co ich tam trzy­ma i znaj­dą pokój z prze­szło­ścią. Pozo­sta­li zro­zu­mie­ją, że są zbyt zra­nie­ni, aby kie­dy­kol­wiek być uzdrowionym.

Infografiki

Tylko dla pełnoletnich

Gra tyl­ko dla uczest­ni­ków pełnoletnich.

Gra porusza tematykę religijną

Gra poru­sza tema­ty­kę religijną.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.

Gra porusza tematykę uzależnień

Gra poru­sza tema­ty­kę uzależnień.

W grze pojawiają się straszne lub obrzydliwe elementy

W grze poja­wia­ją się strasz­ne lub obrzy­dli­we elementy.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.

Wulgarny język

W grze obec­ny jest wul­gar­ny język.