Strona główna » Larpy » Cienie

Autor/zy:

For­mat: jeep­form

Kon­wenc­ja: dra­mat, hor­ror

Czas trwa­nia: 4 godziny

Licz­ba uczest­ników: 3 — 6

Larp poprowad­zono na:

Pamię­tasz umieranie.

Dry­fu­jesz przez pustkę. Mgła otacza cię, wiru­je dookoła. Jest zim­na i sucha. W odd­ali dostrze­gasz jasne światło. Czu­jesz, że ono przyzy­wa cię z ciem­noś­ci, ale coś cię pow­strzy­mu­je. Czu­jesz, jak­by coś zakotwiczyło się w twoim ser­cu. Zosta­jesz wyciąg­nię­ty z próżni i trafi­asz do świa­ta cieni.

Pamię­tasz umieranie.

I w zasadzie nic więcej. Jesteś z powrotem w naszym świecie, ale jest on ciem­ny i mroczny, nawet w świ­etle dnia. Wszys­tko spraw­ia wraże­nie wycis­zonego i szarego. Two­ja świado­mość jest mglista i zmieszana. Ale jed­nego jesteś pewien. Inni są tu razem z tobą.

Opis

Pod­czas larpu gracze wcielą się w duchy przykute do poprzed­niego życia przez pyta­nia bez odpowiedzi i niedokońc­zone sprawy. Są rzeczy, które muszą porzu­cić, słowa, które trze­ba wypowiedzieć, lub emoc­je, z który­mi trze­ba się zmierzyć. Dzię­ki towarzys­t­wu innych zjaw dowiedzą się więcej o swo­jej przeszłoś­ci, o tym co wiąże ich z tym światem i co muszą zro­bić, aby prze­jść dalej. Przez tą trud­ną drogę poprowadzi ich sam Charon, a na jej końcu pode­jmą ostate­czny wybór przesądza­ją­cy o ksz­tał­cie jego życia pozagrobowego.

Cie­nie to gra wypełniona emoc­ja­mi i może dotykać wielu tem­atów. Śmierć jest oczy­wistym moty­wem, podob­nie jak morder­st­wo i samobójst­wem; ale w jej trak­cie może grac­zom przyjść się zmierzyć z trau­ma, zaz­droś­cią czy znę­caniem i prze­mocą. tem­aty. Duchy mają blizny, a gra to odzwierciedla. 

Nie wszys­tkim bohaterom uda się rozwiązać ziem­skie sprawy. Niek­tórzy pozostaną w przestrzeni pomiędzy na zawsze. Inni zmierzą się z tym, co ich tam trzy­ma i zna­jdą pokój z przeszłoś­cią. Pozostali zrozu­mieją, że są zbyt zranieni, aby kiedykol­wiek być uzdrowionym.

Infografiki

Tylko dla pełnoletnich

Gra tylko dla uczest­ników pełnoletnich.

Gra porusza tematykę religijną

Gra porusza tem­atykę religijną.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra porusza tem­atykę dyskrymi­nacji, bądź wykorzystania.

Gra porusza tematykę uzależnień

Gra porusza tem­atykę uzależnień.

W grze pojawiają się straszne lub obrzydliwe elementy

W grze pojaw­ia­ją się straszne lub obrzy­dli­we elementy.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.

Wulgarny język

W grze obec­ny jest wul­gar­ny język.

Przewiń do góry