Strona główna » BlackBoxy » BlackBox No.75 — Ghost Stories

Czas: 26.01.2020 r. godz. 18:00

Od cza­su do cza­su przy­da­je się trochę mroku. I trochę metafizy­ki. Dlat­ego w każdym sezonie dbamy o to, by w pro­gramie znalazło się miejsce na larpy o duchach i zjawiskach para­nor­mal­nych. O tym, co na co dzień wymy­ka się nasze­mu postrzeganiu.

Bo prze­cież każdy z nas od cza­su do cza­su lubi się bać… O ile ten stra­ch jest po kontrolą. 

W larpach jest taka możli­wość. Na nasze 75te spotkanie przy­go­towal­iśmy aż dwie gry o tej tem­atyce. Jed­na z nich to zupeł­na nowość: kam­er­al­ny, sześ­cioosobowy cham­ber larp Cie­nie jeszcze nie był prezen­towany w Polsce. Dru­gi sce­nar­iusz, Poprzed­ni loka­torzy to reg­u­larnie powraca­ją­cy do naszego har­mono­gra­mu prze­bój… I jeden z najlep­szych jeep­for­mów, jakie znamy. 

Jak bard­zo chce­cie się bać tym razem?

  • Bile­ty na larp Cie­nie są w cenie 20zł i upraw­ni­a­ją do odbio­ry 1 napo­ju w cenie do 10zł w barze.
  • Bile­ty na larp Poprzed­ni loka­torzy są dar­mowe, ale prosimy o doko­nanie rez­erwacji w sys­temie Eve­nea — czu­je­my się bardziej kom­for­towo, gdy jesteśmy w stanie osza­cow­ać frek­wencję na naszych wydarzeniach. 

Dzięku­je­my i do zobaczenia!

Bilety

Test

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Cienie

26.01.2020 r. godz. 18:00

Cena bile­tu 20 zł.

Poprzedni lokatorzy

26.01.2020 r. godz. 18:00

Wstęp wol­ny.

Przewiń do góry