BlackBox No.75 — Ghost Stories

Czas: 26.01.2020 r. godz. 18:00

Od cza­su do cza­su przy­da­je się tro­chę mro­ku. I tro­chę meta­fi­zy­ki. Dla­te­go w każ­dym sezo­nie dba­my o to, by w pro­gra­mie zna­la­zło się miej­sce na lar­py o duchach i zja­wi­skach para­nor­mal­nych. O tym, co na co dzień wymy­ka się nasze­mu postrzeganiu.

Bo prze­cież każ­dy z nas od cza­su do cza­su lubi się bać… O ile ten strach jest po kontrolą. 

W lar­pach jest taka moż­li­wość. Na nasze 75te spo­tka­nie przy­go­to­wa­li­śmy aż dwie gry o tej tema­ty­ce. Jed­na z nich to zupeł­na nowość: kame­ral­ny, sze­ścio­oso­bo­wy cham­ber larp Cie­nie jesz­cze nie był pre­zen­to­wa­ny w Pol­sce. Dru­gi sce­na­riusz, Poprzed­ni loka­to­rzy to regu­lar­nie powra­ca­ją­cy do nasze­go har­mo­no­gra­mu prze­bój… I jeden z naj­lep­szych jeep­for­mów, jakie znamy. 

Jak bar­dzo chce­cie się bać tym razem?

  • Bile­ty na larp Cie­nie są w cenie 20zł i upraw­nia­ją do odbio­ry 1 napo­ju w cenie do 10zł w barze.
  • Bile­ty na larp Poprzed­ni loka­to­rzy są dar­mo­we, ale pro­si­my o doko­na­nie rezer­wa­cji w sys­te­mie Eve­nea — czu­je­my się bar­dziej kom­for­to­wo, gdy jeste­śmy w sta­nie osza­co­wać fre­kwen­cję na naszych wydarzeniach. 

Dzię­ku­je­my i do zobaczenia!

Bilety

Test

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Cienie

26.01.2020 r. godz. 18:00Cena bile­tu 20 zł. 

Poprzedni lokatorzy

26.01.2020 r. godz. 18:00 Wstęp wolny.