Kac Hogwart - BlackBox 3City

Kac Hogwart

Autor/zy:

Kon­wen­cja: fan­ta­sy, kome­dia

Czas trwa­nia: 4 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 13

W tym

8
5

Jest śnież­ny, gru­dnio­wy pora­nek budzisz się w wie­ży Gryf­fin­do­ru i z miej­sca wiesz, że coś jest nie tak.
Dla­cze­go sufit lek­ko falu­je, w two­jej gło­wie kape­la Fatal­nych Jędz wła­śnie stroi instru­men­ty, a w gar­dle suszy cię tak jak­byś wczo­raj wypił cały galon elik­si­ru pie­przo­we­go? Do tego, nie możesz sobie odpo­wie­dzieć na jed­no pro­ste pyta­nie – dla­cze­go u licha wła­ści­wie śpisz na pod­ło­dze w poko­ju wspól­nym, a nie w swo­im dormitorium.
I na bro­dę Mer­li­na, czy to coś ople­cio­ne­go wokół two­jej szyi to dam­ska pończocha?!

Opis

Larp w kon­wen­cji kry­­mi­­na­l­no-kome­­dio­­wej o tym, co się dzia­ło w cza­sie balu i po balu bożo­na­ro­dze­nio­wym zor­ga­ni­zo­wa­nym z oka­zji Tur­nie­ju Trój­ma­gicz­ne­go. Jak to się sta­ło, że Harr’y Pot­ter znik­nął, Dra­co Mal­foy wylą­do­wał w poko­ju wspól­nym gry­fin­do­ru, Ron Weasly ma malin­kę na szyi i co naj­waż­niej­sze, dla­cze­go nikt z tego wszyst­kie­go nic nie pamięta?

Inspi­ra­cją przy two­rze­niu tego lar­pu była saga o przy­go­dach cza­ro­dzie­ja z bli­zną, sta­re kry­mi­na­ły oraz oczy­wi­ście film Kac Vegas. Zatem będzie spo­ro humo­ru, tro­chę absur­du, mnó­stwo pytań bez odpo­wie­dzi i zaga­dek do roz­wią­za­nia. A to wszyst­ko w opa­rach poran­ne­go kaca i obez­wład­nia­ją­ce­go bólu głowy.

Postacie

 • Her­mio­na Granger, 
 • Ron Weasley,
 • Dra­co Malfoy, 
 • Fred Weasley,
 • Georg Weasley,
 • Luna Love­go­od,
 • Per­cy Weasley, 
 • Gin­ny Weasley, 
 • Wik­tor Krum, 
 • Nevil­le Longbottom, 
 • Jęczą­ca Marta, 
 • Pan­sy Parkinson, 
 • Bla­ise Zabini.

Wymagania

Pro­si­my o przy­by­cie w stro­jach nawią­zu­ją­cych do uni­ver­sum zna­ne­go z powie­ści o Har­rym Pot­te­rze. Wystar­czy mun­du­rek z akcen­tem kolo­ry­stycz­nym domu, do któ­re­go nale­ży wasza postać.

Ważne

Wyma­ga­na zna­jo­mość powie­ści, szcze­gól­nie 4 czę­ści “Har­ry Pot­ter i Cza­ra Ognia”.
Nie­wy­ma­ga­na zna­jo­mość fil­mu Kac Vegas.

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcze­śniej­sze­go przy­go­to­wa­nia stroju.

Full touch

Full touch, czy­li dozwo­lo­ny peł­ny kon­takt fizycz­ny w ramach usta­lo­nych ograniczeń.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.