Tajemnica Klanu Brokvar - BlackBox 3City

Tajemnica Klanu Brokvar

Autor/zy:

Kon­wen­cja: dra­mat, fan­ta­sy

Czas trwa­nia: 4 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 12

W tym

5
4
3

Larp popro­wa­dzo­no na:

Bia­łe grzbie­ty spie­nio­nych mor­skich fal roz­bi­ja­ły się o szcząt­ki wra­ków. To była kolej­na zwy­cię­ska wypra­wa. Chwa­ła Frey­ji i Hem­dal­lo­wi za spro­wa­dze­nie tych kupiec­kich stat­ków na ich ostat­ni rejs.
Choć trze­ba przy­znać tym szczu­rom lądo­wym, że tym razem nie było tak łatwo!
Szczę­śli­wie nasz jarl popro­wa­dził nas ku zwy­cię­stwu! Niech więc uczta na jego cześć trwa do bia­łe­go rana, a miód leje się w ser­ca męż­nych wojowników!

Za klan Brokvar!

Opis

Larp opo­wia­da histo­rię dwóch skel­li­gij­skich kla­nów osa­dzo­ną w wiedź­miń­skim świe­cie Andrze­ja Sap­kow­skie­go. To dra­mat rodzin­ny zbu­do­wa­ny wokół tajem­ni­cy, któ­ra nigdy nie powin­na ujrzeć świa­tła dzien­ne­go. Skel­li­ge sły­nie z dziel­nych wojow­ni­ków wykre­owa­nych na wzór wikin­gów. Dla posta­ci naj­waż­niej­sze są 2 rze­czy: reli­gia i tradycja.

Pod­czas gdy wojow­ni­cy z kla­nu Bro­kvar świę­tu­ją kolej­ną zwy­cię­ską wal­kę do por­tu przy­bi­ja sta­tek jar­la Nja­la “Łupież­cy” z kla­nu Hin­dar. Powia­da­ją, że ma on mło­de­go syna i pra­gnie połą­czyć oba kla­ny węzłem mał­żeń­skim. Któ­ra z córek jar­la Sver­ke­ra “Nie­złom­ne­go” z kla­nu Bro­kvar już nie­dłu­go odpły­nie z rodzin­nej wyspy?

Aby dowie­dzieć się o grze wię­cej, prze­czy­taj jej DOKUMENT PROJEKTOWY.

Wymagania

Pro­si­my o przy­by­cie na grę w stro­ju nawią­zu­ją­cym do kul­tu­ry Wikin­gów oraz ade­kwat­nym do odkry­wa­nej postaci.

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcze­śniej­sze­go przy­go­to­wa­nia stroju.

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.

Wulgarny język

W grze obec­ny jest wul­gar­ny język.