Aż do końca linii - BlackBox 3City

Aż do końca linii

Autor/zy:

For­mat: fre­eform

Czas trwa­nia: 2 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 2 — 30

Larp popro­wa­dzo­no na:

Kosie śpie­wa­ją­cy w środ­ku nocy
Ran­ne skrzy­dła weź, smak lotu znaj
Całe swo­je życie
Wciąż cze­ka­łeś tyl­ko, żebyś wresz­cie mógł już wstać
Kosie leć Kosie leć
W świa­teł tych błysk, nocy czar­nej czas

Opis

Lu i Dom widzą się każ­de­go dnia.
Na pierw­szym kur­sie dnia, na pierw­szym przy­stan­ku w pierw­szym wago­nie metra. Po pię­cio­mi­nu­to­wej podró­ży Lu wysia­da z Metra. Do zoba­cze­nia jutro.

Możesz usta­wić zega­rek na ich spo­tka­nia lub zało­żyć się o wła­sną gło­wę. Świat mógł­by się skoń­czyć, a oni nie zmie­ni­li­by swo­jej ruty­ny. To wię­cej niż nawyk, to wię­cej niż tra­dy­cja. To pod­sta­wa każ­dej rze­czy­wi­sto­ści, filar wszech­świa­ta, jaki znamy.

Co by się sta­ło gdy­by nawza­jem stra­ci­li sie­bie z oczu?

Larp jest spe­cy­ficz­nym sce­na­riu­szem dosto­so­wa­nym do tego, aby pomie­ścić zmien­ną licz­bę gra­czy. Powiedz­my, że od 2 do 30? Wyzwa­nie pole­ga na tym, aby wyko­rzy­stać jeden pomysł, gra­jąc tyl­ko dwie­ma posta­cia­mi, ponie­waż
mno­ży­my licz­bę rów­no­le­głych wymia­rów, w któ­rych dzie­je się akcja.
Jest to pro­ste, naj­bar­dziej prak­tycz­ne roz­wią­za­nie, a przy tym bar­dzo podob­ne do gry będą­cej odpo­wied­ni­kiem spe­ed date. Co waż­ne, kar­ty posta­ci tyl­ko pozor­nie są takie same. W każ­dym z 15 wszech­świa­tów Lu i Dom nie­co róż­nią się od siebie. 

Zupeł­nie jak rów­no­le­gle poło­żo­ne wszechświaty…

Autor­ką pol­skiej wer­sji języ­ko­wej lar­pu jest Wero­ni­ka Wysocka.

Infografiki

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.