Łaźnia - BlackBox 3City

Łaźnia

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 6 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 4 — 6

Larp popro­wa­dzo­no na:

“Muszę się nauczyć jak malo­wać Ogień” 

- Nata­lia Przybysz

Opis

Gru­pa sta­rych przy­ja­ciół wybie­ra się razem do łaź­ni, aby powspo­mi­nać i podzie­lić się histo­ria­mi. Kim się sta­ną w intym­nym sank­tu­arium łaź­ni, gdy woda zmy­je war­stwy ochron­ne, dłu­go skry­wa­ne uczu­cia zosta­ną usu­nię­te, a zaschnię­ty brud zosta­nie zmy­ty? Czy bogo­wie się obudzą?

Larp dla osób pra­gną­cych zro­zu­mieć, czym jest oczysz­cze­nie — kathar­sis. Opo­wia­da o gru­pie przy­ja­ciół, sil­nych wię­ziach i odkry­wa­niu sie­bie na nowo. Gra o bogach, queero­wo­ści, sile wspól­nych mitów i intym­no­ści wspól­nej kąpieli.

Larp jest zdo­byw­cą nagro­dy w kon­kur­sie Southern Way 2020 Awards w kate­go­rii Out of the Box, oraz został wyróż­nio­ny w kon­kur­sie Gol­den Cobra 2020.

Autor­ką pol­skiej wer­sji języ­ko­wej lar­pu jest Karo­li­na Wysocka.

Lista Postaci

Pełen nadziei marzy­ciel, szu­ka­ją­cy rado­ści, uni­ka­ją­cy stre­su
i kon­flik­tów. Bie­gły w dosto­so­wy­wa­niu się do utar­tych
wzor­ców. Posia­da­ją­cy mnó­stwo pomy­słów oraz suge­stii dla
gru­py, lecz nie­przej­mu­ją­cy się szcze­gó­ła­mi.
Czy chwy­ci się cze­go­kol­wiek inte­re­su­ją­ce­go, aby poczuć się
zauwa­żo­ny?
Uda­je Boga Snów, Tchnie­nia Wia­tru i Mostów.

Dziec­ko imi­gran­tów, stłam­szo­ne przez ocze­ki­wa­nia.
Powścią­gli­wy, wywa­żo­ny i pil­ny dorad­ca gru­py, któ­ry nigdy
nie potra­fi porzu­cić obo­wiąz­ków.
Czy wybie­rze wła­sną dro­gę?
Uda­wał Boga Podróż­ni­ków, Poszu­ki­wa­cza Wie­dzy,
pil­nu­ją­ce­go przej­ścia mię­dzy światami.

Miła i empa­tycz­na dusza, lecz czę­sto ranio­na. Wycho­waw­ca
gru­py, zwy­kle utoż­sa­mia­ny z ofia­rą lub bez­pie­czeń­stwem.
Czy może użyć swo­jej sta­li, aby przy­nieść życz­li­wość nawet
naj­mniej zasłu­gu­ją­cym?
Uda­wał Boga Naro­dzin i Śmier­ci, Dzier­żaw­cę Klu­czy, Sędzię
Osta­tecz­ne­go.

Ener­gicz­ne, wiecz­ne dziec­ko. Nie­ustra­szo­ny i szyb­ko
wpa­da­ją­cy w gniew, lecz zde­cy­do­wa­ny, lojal­ny i hoj­ny.
Obroń­ca gru­py, czę­sto zacho­wu­ją­cy się nie­roz­sąd­nie.
Czy znaj­dzie nowy rodzaj siły i zmie­rzy się z
kon­se­kwen­cja­mi swo­ich decy­zje?
Uda­wał Boga Wojow­ni­ków, Posłań­ca, Zwia­stu­na Pór Roku.

Mło­dy opie­kun, trzy­ma­ją­cy gru­pę razem. Prze­strze­nie, któ­re
kreu­je, zda­ją się przy­po­mi­nać dom. Odpor­ny i wytrwa­ły na
prze­ciw­no­ści losu, nie­pew­ny, jak wyjść poza ich oko­licz­no­ści.
Czy odwa­ży się zary­zy­ko­wać i się­gnąć po wię­cej?
Uda­wał Boga Ognia, Straż­ni­ka, Zwia­stu­na Cha­osu i Wzrostu.

Młod­sze dziec­ko pró­bu­ją­ce dorów­nać rodzeń­stwu.
Eks­tra­wa­ganc­kie, cza­ru­ją­ce i zawsze zauwa­żal­ne. Ani­ma­tor
gru­py, wciąż ukry­wa­ją­cy się w świe­tle reflek­to­rów.
Czy może zabły­snąć, jeśli cho­wa się przed wzro­kiem
widow­ni?
Uda­wał Boga Słoń­ca, Muzę Tań­ca i Pie­śni, Nio­są­ce­go Świa­tło
i Praw­dę.”

Wymagania

Aby wziąć udział w grze, nale­ży przy­go­to­wać: kostium kąpie­lo­wy, w któ­rym czu­je­my się swo­bod­nie i bez­piecz­nie, a na wierzch zwy­czaj­ne ubra­nia dosto­so­wa­ne do pogo­dy. Do tego przy­da­dzą się dwa ręcz­ni­ki kąpie­lo­we oraz ubra­nia na prze­bra­nie się po grze. No i wygod­ne buty.

Ważne

Larp odby­wać się będzie w wodzie/saunie, zakła­da prze­miesz­cza­nie się zarów­no w obrę­bie pomiesz­czeń, jak i na świe­żym powie­trzu. Umie­jęt­ność pły­wa­nia nie jest obo­wiąz­ko­wa, ale moż­li­we, że pod­czas gry zamo­czysz się w wodzie do pasa.

Infografiki

Full touch

Full touch, czy­li dozwo­lo­ny peł­ny kon­takt fizycz­ny w ramach usta­lo­nych ograniczeń.