Regulamin Festiwalu BlackBox Summer Week

 1. Orga­ni­za­to­rem Festi­wa­lu Black­Box Sum­mer Week jest Sto­wa­rzy­sze­nie Twór­ców Gier “Fun­Re­al”
 2. Uczest­ni­kiem Festi­wa­lu Black­Box Sum­mer Week jest każ­da oso­ba, która : 
  1. wypeł­ni­ła For­mu­larz Zgłoszeniowy;
  2. otrzy­ma­ła akcep­ta­cję zgło­sze­nia od Organizatorów;
  3. opła­ci­ła akredytację;
  4. jest oso­bą peł­no­let­nią lub mało­let­nią, któ­ra ukoń­czy­ła 16 rok życia o ile uczest­ni­kiem kon­wen­tu jest rów­nież opie­kun praw­ny lub oso­ba przez nie­go wyzna­czo­na, któ­ry bie­rze na sie­bie odpo­wie­dzial­ność za taką oso­bę małoletnią. 
 3. Opła­ta akre­dy­ta­cyj­na nie sta­no­wi przy­cho­du i w cało­ści zosta­nie prze­zna­czo­na na pokry­cie kosz­tów zwią­za­nych z orga­ni­za­cją Festiwalu.
 4. Na tere­nie Festi­wa­lu mogą prze­by­wać tyl­ko Uczest­ni­cy i Orga­ni­za­to­rzy Festiwalu.
 5. Od momen­tu przy­jaz­du na teren Festi­wa­lu, przez któ­ry nale­ży rozu­mieć gospo­dar­stwo agro­tu­ry­stycz­ne „Przy­sta­nek Ala­ska”, do momen­tu zakoń­cze­nia Festi­wa­lu, każ­dy z Uczest­ni­ków pono­si za swo­je postę­po­wa­nie peł­ną odpo­wie­dzial­ność finan­so­wą i prawną.
 6. Orga­ni­za­to­rzy nie odpo­wia­da­ją za wypad­ki i/lub szko­dy powsta­łe z przy­czyn leżą­cych po stro­nie któ­re­go­kol­wiek z Uczest­ni­ków, lub inne zda­rze­nia pro­wa­dzą­ce lub mogą­ce pro­wa­dzić do podob­nych skutków.
 7. Orga­ni­za­to­rzy nie pono­szą odpo­wie­dzial­no­ści za rze­czy zgu­bio­ne, uszko­dzo­ne, utra­co­ne i/lub pozo­sta­wio­ne bez opie­ki pod­czas trwa­nia Festiwalu.
 8. Uczest­ni­cy zobo­wią­za­ni są do: 
  1. zacho­wy­wa­nia się w spo­sób zapew­nia­ją­cy bez­pie­czeń­stwo wszyst­kim uczest­ni­kom oraz oso­bom trzecim; 
  2. kul­tu­ral­ne­go zacho­wy­wa­nia się, szcze­gól­nie w porze noc­nej, tj. takie­go, któ­re nie może być uciąż­li­we dla innych osób ponad prze­cięt­ną mia­rę przy­ję­tą w sto­sun­kach dane­go rodzaju;
  3. utrzy­ma­nia porząd­ku i czy­sto­ści na tere­nie Festiwalu.
  4. prze­strze­ga­nia zasad gier, w któ­rych bio­rą udział;
  5. opła­ce­nia ubez­pie­cze­nia OC i NNW we wła­snym zakresie;
  6. prze­strze­ga­nia posta­no­wień niniej­sze­go Regu­la­mi­nu, prze­pi­sów prze­ciw­po­ża­ro­wych i innych regu­la­mi­nów obo­wią­zu­ją­cych w miej­scach sta­no­wią­cych obo­zo­wi­sko i teren gier, co nie wyłą­cza obo­wiąz­ków wyni­ka­ją­cych z prze­pi­sów prawa. 
 9. Uczest­ni­kom zabra­nia się w szcze­gól­no­ści wno­sze­nia na teren Festi­wa­lu bro­ni lub innych nie­bez­piecz­nych przed­mio­tów (łuki, kusze, pro­ce itp.) oraz mate­ria­łów wybu­cho­wych i wyro­bów piro­tech­nicz­nych bez ofi­cjal­nej zgo­dy Orga­ni­za­to­rów, co nie będzie ozna­cza­ło prze­ję­cia przez Orga­ni­za­to­rów odpo­wie­dzial­no­ści za skut­ki ich użycia.
 10. W przy­pad­ku wystą­pie­nia zagro­że­nia prze­ciw­po­ża­ro­we­go obo­wią­zu­je zakaz pale­nia z wyjąt­kiem miejsc do tego wyzna­czo­nych. Miej­sca takie wyzna­cza­ją Organizatorzy.
 11. Oso­by nie prze­strze­ga­ją­ce Regu­la­mi­nu Festi­wa­lu będą usu­wa­ne z Festi­wa­lu bez pra­wa powro­tu i bez zwro­tu akredytacji. 
 12. We wszyst­kich przy­pad­kach nie opi­sa­nych tym regu­la­mi­nem obo­wią­zu­ją odpo­wied­nie prze­pi­sy prawa.