Strona główna » Regulamin Festiwalu BlackBox Summer Week
 1. Orga­ni­za­torem Fes­ti­walu Black­Box Sum­mer Week jest Sto­warzysze­nie Twór­ców Gier “Fun­Re­al”
 2. Uczest­nikiem Fes­ti­walu Black­Box Sum­mer Week jest każ­da oso­ba, która :
  1. wypełniła For­mu­la­rz Zgłoszeniowy;
  2. otrzy­mała akcep­tację zgłoszenia od Organizatorów;
  3. opłaciła akredy­tację;
  4. jest osobą pełno­let­nią lub mało­let­nią, która ukończyła 16 rok życia o ile uczest­nikiem kon­wen­tu jest również opiekun prawny lub oso­ba przez niego wyz­nac­zona, który bierze na siebie odpowiedzial­ność za taką osobę małoletnią. 
 3. Opła­ta akredy­ta­cyj­na nie stanowi przy­chodu i w całoś­ci zostanie przez­nac­zona na pokrycie kosztów związanych z orga­ni­za­cją Festiwalu.
 4. Na tere­nie Fes­ti­walu mogą prze­by­wać tylko Uczest­ni­cy i Orga­ni­za­torzy Festiwalu.
 5. Od momen­tu przy­jaz­du na teren Fes­ti­walu, przez który należy rozu­mieć gospo­darst­wo agro­tu­rysty­czne „Przys­tanek Alas­ka”, do momen­tu zakończenia Fes­ti­walu, każdy z Uczest­ników ponosi za swo­je postępowanie pełną odpowiedzial­ność finan­sową i prawną.
 6. Orga­ni­za­torzy nie odpowiada­ją za wypad­ki i/lub szkody pow­stałe z przy­czyn leżą­cych po stron­ie które­gokol­wiek z Uczest­ników, lub inne zdarzenia prowadzące lub mogące prowadz­ić do podob­nych skutków.
 7. Orga­ni­za­torzy nie ponoszą odpowiedzial­noś­ci za rzeczy zgu­bione, uszkod­zone, utra­cone i/lub pozostaw­ione bez opie­ki pod­czas trwa­nia Festiwalu.
 8. Uczest­ni­cy zobow­iązani są do:
  1. zachowywa­nia się w sposób zapew­ni­a­ją­cy bez­pieczeńst­wo wszys­tkim uczest­nikom oraz osobom trzecim; 
  2. kul­tur­al­nego zachowywa­nia się, szczegól­nie w porze noc­nej, tj. takiego, które nie może być uciążli­we dla innych osób pon­ad prze­cięt­ną miarę przyjętą w sto­sunkach danego rodzaju;
  3. utrzy­ma­nia porząd­ku i czys­toś­ci na tere­nie Festiwalu.
  4. przestrze­ga­nia zasad gier, w których biorą udział;
  5. opłace­nia ubez­pieczenia OC i NNW we włas­nym zakresie;
  6. przestrze­ga­nia postanowień niniejszego Reg­u­laminu, przepisów prze­ci­w­pożarowych i innych reg­u­lam­inów obow­iązu­ją­cych w miejs­cach stanow­ią­cych obo­zowisko i teren gier, co nie wyłącza obow­iązków wynika­ją­cych z przepisów prawa. 
 9. Uczest­nikom zabra­nia się w szczegól­noś­ci wnoszenia na teren Fes­ti­walu broni lub innych niebez­piecznych przed­miotów (łuki, kusze, proce itp.) oraz mate­ri­ałów wybu­chowych i wyrobów pirotech­nicznych bez ofic­jal­nej zgody Orga­ni­za­torów, co nie będzie oznacza­ło prze­ję­cia przez Orga­ni­za­torów odpowiedzial­noś­ci za skut­ki ich użycia.
 10. W przy­pad­ku wys­tąpi­enia zagroże­nia prze­ci­w­pożarowego obow­iązu­je zakaz pale­nia z wyjątkiem miejsc do tego wyz­nac­zonych. Miejs­ca takie wyz­nacza­ją Organizatorzy.
 11. Oso­by nie przestrze­ga­jące Reg­u­laminu Fes­ti­walu będą usuwane z Fes­ti­walu bez prawa powro­tu i bez zwro­tu akredytacji. 
 12. We wszys­t­kich przy­pad­kach nie opisanych tym reg­u­laminem obow­iązu­ją odpowied­nie przepisy prawa.
Przewiń do góry