BlackBox No.115 – Zew z Otchłani

Czas: 04.03.2023 r. godz. 15:00

Lata 90te… Kto ich nie wspo­mi­na z roz­rzew­nie­niem. My na pew­no, cho­ciaż spo­ra część orga­ni­za­to­rów dopie­ro uczy­ła się wte­dy cho­dzić. Nie wie­my, co kie­ro­wa­ło auto­rem, kie­dy zde­cy­do­wał umie­ścić akcje swo­jej gry

Zew z Otchłani

w tej sza­lo­nej epo­ce. Na pew­no cel­nie ude­rzył w czu­ły punkt wszyst­kich, któ­rzy chcie­li­by cof­nąć się do cza­sów swo­jej mło­do­ści… Bądź mło­do­ści swo­ich rodzi­ców. Dodaj­my do tego kli­mat hor­ro­ru, sek­ty, histo­rie zwy­kłych ludzi, i mamy hit, któ­re­go nie wypa­da nie puścić na trój­miej­skiej sce­nie lar­po­wej.  Na nasze zapro­sze­nie larp popro­wa­dzi sam autor, Janusz Wiśnia. 

Miejsce

Gra odbę­dzie się w sali F0.28 na par­te­rze budyn­ku IV Pomor­skie­go Par­ku Nauko­­wo-Tech­no­­lo­­gi­cz­ne­­go w Gdyni.

Na pew­no zachę­ca­my do przy­nie­sie­nia wła­snych napo­jów, któ­re nawią­zu­ją do daw­nych cza­sów, jak Fru­go, Oran­ża­da Hele­na czy nie­śmier­tel­ny Lift.

Procedura zapisów na larp:

  • Kup w ser­wi­sie EVENEA bilet na larp “Zew z Otchła­ni” w cenie 50,00 zł.
  • Z listy waka­tów wybierz 3 posta­cie, któ­re naj­bar­dziej chcesz zagrać.
  • Napisz maila z wybra­ny­mi posta­cia­mi na adres paulina.michalowska@bb3c.pl
  • Cze­kaj na odpo­wiedź z potwier­dze­niem wybo­ru posta­ci, a w mię­dzy­cza­sie szy­kuj strój na larp!

Promocja

Przyjdź z Przyjacielem, Przyjdź z Przyjaciółką.

2 BILETY W CENIE 1

Jeśli kupisz bilet na larp Zew z Otchła­ni,

możesz za dar­mo zabrać ze sobą na grę kogoś, kto jesz­cze nigdy nie był na BlackBoxie.

Chcesz sko­rzy­stać z pro­mo­cji? Jak to zrobić?…

  • Kup bilet na larp.
  • Napisz, w cią­gu 24 godzin od zaku­pu, mail na adres piotr.budzisz@bb3c.pl, na jakie dane mamy wysta­wić dar­mo­wy bilet.

Pro­mo­cja trwa do wyczer­pa­nia bile­tów. O przy­zna­niu bile­tu decy­du­je kolej­ność zgłoszeń.

Bilety

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Zew z Otchłani

04.03.2023 r. godz. 15:00Cena bile­tu 50 zł.