Strona główna » Larpy » Modlę się, by Bóg rzucił klątwę na pisarza

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 3 godziny

Licz­ba uczest­ników: 6 — 18

Larp poprowad­zono na:

Cameron Iokan­non chci­ał nakrę­cić hor­ror opar­ty na opowiada­ni­ach Rober­ta Cham­ber­sa o Królu w Żół­ci. Iokan­non zebrał kilku przy­jaciół i w ten sposób skom­ple­tował obsadę i ekipę fil­mową, Następ­nie udał się na odosob­nie­nie, aby napisać scenariusz.

Minęły tygod­nie i nikt nie widzi­ał Camerona. W końcu zespół otrzy­mał napisaną na maszynie wiado­mość. Cameron chci­ał, aby wszyscy spotkali się w opuszc­zonym teatrze. Na dole strony umieszc­zony był dzi­wny sym­bol, wykaligrafowany żół­tym atra­mentem. Nikt z obsady go nie rozpoznał. 

Wszyscy zakładali, że spotkanie będzie pier­wszym czy­taniem sce­nar­iusza. Cameron zawsze był nieco dra­maty­czny i lubił takie kli­maty. Kiedy przy­byli na miejsce, nigdzie nie mogli go znaleźć. W zami­an za to odkryli, że
wszys­tkie wyjś­cia z teatru prowadzą ter­az do niez­nanego mias­ta, w którym czarne gwiazdy płoną na matowym, żół­tym niebie.

Opis

Gru­pa przy­jaciół zbiera się, aby nakrę­cić niskobudże­towy hor­ror. Zan­im na dobre zabier­a­ją się do dzieła, sami przenoszą się do niezwykłę­go i nieco prz­er­aża­jącego świa­ta: Car­cosy. Czy zdążą odkryć jego tajem­nice i uciec przed nim przy­będzie apokalip­ty­czny Król w Żółci?

Mod­lę się, żeby Bóg rzu­cił klątwę na pis­arza (org. I pray God will kill the writer) to hor­ror inspirowany powieś­cią Król w Żół­ci autorstwa Rober­ta Cham­ber­sa i późniejszy­mi rozsz­erzeni­a­mi mitów o Car­cosie autorstwa Johna Tyne­sa, Den­nisa Detwillera i Robi­na Lawsa.

Ważne

Ilus­trac­je zna­j­du­jące się na kar­tach postaci i mate­ri­ałach uży­wanych w grze są autorstwa Har­ry’ego Clarka.

Infografiki

No pain

No pain, czyli doz­wolony kon­takt niespraw­ia­ją­cy dyskomfortu.

Gra porusza tematykę religijną

Gra porusza tem­atykę religijną.

W grze pojawiają się straszne lub obrzydliwe elementy

W grze pojaw­ia­ją się straszne lub obrzy­dli­we elementy.

Przewiń do góry