Modlę się, by Bóg rzucił klątwę na pisarza - BlackBox 3City

Modlę się, by Bóg rzucił klątwę na pisarza

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 3 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 6 — 18

Larp popro­wa­dzo­no na:

Came­ron Iokan­non chciał nakrę­cić hor­ror opar­ty na opo­wia­da­niach Rober­ta Cham­ber­sa o Kró­lu w Żół­ci. Iokan­non zebrał kil­ku przy­ja­ciół i w ten spo­sób skom­ple­to­wał obsa­dę i eki­pę fil­mo­wą, Następ­nie udał się na odosob­nie­nie, aby napi­sać scenariusz.

Minę­ły tygo­dnie i nikt nie widział Came­ro­na. W koń­cu zespół otrzy­mał napi­sa­ną na maszy­nie wia­do­mość. Came­ron chciał, aby wszy­scy spo­tka­li się w opusz­czo­nym teatrze. Na dole stro­ny umiesz­czo­ny był dziw­ny sym­bol, wyka­li­gra­fo­wa­ny żół­tym atra­men­tem. Nikt z obsa­dy go nie rozpoznał. 

Wszy­scy zakła­da­li, że spo­tka­nie będzie pierw­szym czy­ta­niem sce­na­riu­sza. Came­ron zawsze był nie­co dra­ma­tycz­ny i lubił takie kli­ma­ty. Kie­dy przy­by­li na miej­sce, nigdzie nie mogli go zna­leźć. W zamian za to odkry­li, że
wszyst­kie wyj­ścia z teatru pro­wa­dzą teraz do nie­zna­ne­go mia­sta, w któ­rym czar­ne gwiaz­dy pło­ną na mato­wym, żół­tym niebie.

Opis

Gru­pa przy­ja­ciół zbie­ra się, aby nakrę­cić nisko­bu­dże­to­wy hor­ror. Zanim na dobre zabie­ra­ją się do dzie­ła, sami prze­no­szą się do nie­zwy­kłę­go i nie­co prze­ra­ża­ją­ce­go świa­ta: Car­co­sy. Czy zdą­żą odkryć jego tajem­ni­ce i uciec przed nim przy­bę­dzie apo­ka­lip­tycz­ny Król w Żółci?

Modlę się, żeby Bóg rzu­cił klą­twę na pisa­rza (org. I pray God will kill the wri­ter) to hor­ror inspi­ro­wa­ny powie­ścią Król w Żół­ci autor­stwa Rober­ta Cham­ber­sa i póź­niej­szy­mi roz­sze­rze­nia­mi mitów o Car­co­sie autor­stwa Joh­na Tyne­sa, Den­ni­sa Detwil­le­ra i Robi­na Lawsa.

Ważne

Ilu­stra­cje znaj­du­ją­ce się na kar­tach posta­ci i mate­ria­łach uży­wa­nych w grze są autor­stwa Har­ry­’e­go Clarka.

Infografiki

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

Gra porusza tematykę religijną

Gra poru­sza tema­ty­kę religijną.

W grze pojawiają się straszne lub obrzydliwe elementy

W grze poja­wia­ją się strasz­ne lub obrzy­dli­we elementy.