BlackBox No.77 — Król w Żółci vol.2

Czas: 23.02.2020 r. godz. 18:00

Zda­rza się tak, że prze­czy­ta­nie książ­ki inspi­ru­je do zagra­nia w kon­kret­nym lar­pie. Rzad­ko zda­rza się tak, że to larp wręcz zmu­sza do prze­czy­ta­nia powie­ści, dzię­ki któ­rej powstał. Nam zda­rzy­ło się tak po raz pierw­szy pod­czas pią­te­go sezo­nu, któ­ry koń­czy­li­śmy grą Night­flo­ors. To dzię­ki niej po raz pierw­szy zetknę­li­śmy się z powie­ścią Król w Żół­ci Rober­ta Chambersa. 

I musie­li­śmy ją prze­czy­tać, by znów wró­cić do prze­ra­ża­ją­ce­go i fascy­nu­ją­ce­go świa­ta Carcosy.

I musie­li­śmy poszu­kać, i musie­li­śmy spraw­dzić, czy ktoś gdzieś nie opu­bli­ko­wał przy­pad­kiem innej gry w tym samym settingu.

I zna­leź­li­śmy. I popro­wa­dzi­my ją dla Was. Ponie­waż wie­my, że Wam się spodoba. 

p.s. Aby uprze­jem­nić podróż, w cenie bile­tu macie 1 dowol­ny napój w cenie do 10zł do odbio­ry w barze.

Bilety

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry: