Gdy rozum śpi, budzą się potwory - BlackBox 3City

Gdy rozum śpi, budzą się potwory

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 5 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 2 — 3

W tym

3

Larp popro­wa­dzo­no na:

“Gdy noc­ka ciem­na las zakryje
Na śpiąc­ku wąpierz cię znaj­dzie straszliwy
Któ­rem zębi­ska wra­zi ci w szyję
Nie będziesz znał dnia ni godziny 

Tu wil­cy, tam nietopyrze
Dio­bły, rusał­ki, utopce
Lesze, wąpie­rze, padal­ce, gnilce
Jed­no im tyl­ko w głowie 

Gdy rozum śpi budzą się upiory
Ssą słod­ką krew i mózg
Wtła­cza­ją zło do two­jej głowy
Zmie­nia­jąc myśli w stek bzdur”

- Per­ci­val Schuttenbach

“Dro­ga Mamo,
nie mogę docze­kać się nasze­go spo­tka­nia. Wiem, że wyjazd do duże­go mia­sta był złym pomy­słem. Pro­szę, prze­bacz mi i pozwól zoba­czyć Cię ponownie.

Kocham Cię
Two­ja A.”

Opis

Opo­wieść o przy­jaź­ni, zaufa­niu, cier­pie­niu. Gru­pa lice­ali­stek wybie­ra się w oko­li­ce sta­re­go, porzu­co­ne­go drze­wa, któ­re ma sym­bo­li­zo­wać (według Ame­lii, jed­nej z nich) jej zmar­łą mat­kę. Dziew­czę­ta, choć z cha­rak­te­ru róż­ne, po jej namo­wach zga­dza­ją się na odpra­wie­nie leśne­go rytu­ału. Po jego zakoń­cze­niu już nic nie będzie takie samo…

Przy­go­tuj się na mro­żą­cą krew w żyłach opo­wieść, sta­no­wią­cą połą­cze­nie dra­ma­tu psy­cho­lo­gicz­ne­go, hor­ro­ru oraz slashera.

Kto sta­nie się praw­dzi­wym potwo­rem?
Jakie instynk­ty obu­dzą się w Waszych ser­cach?
Czy pra­gnie­nia o powro­cie mat­ki zisz­czą się?

Larp jest dla Cie­bie, jeśli lubisz arty­stycz­ne for­my prze­ka­zu. Sta­no­wi on kon­ty­nu­ację Pro­stych Spraw autor­stwa Karo­li­ny Wysoc­kiej (gry opo­wia­da­ją­cej o pro­ble­mach, któ­re doty­ka­ją mło­dych ludzi). Aby wziąć udział w Gdy rozum śpi, budzą się potwo­ry nie jesteś zobowiązany_a do jego znajomości.

Wymagania

Przy­go­tuj ubra­nie na deszcz — nie wia­do­mo, czy pogo­da nie ule­gnie pogor­sze­niu… Weź ze sobą cie­płe ubra­nia tzw. na cebul­kę oraz ręcznik.

Ważne

Jako gracz zwróć dokład­nie uwa­gę na wła­sne trig­ge­ry — poin­for­muj o nich mistrza gry przed roz­po­czę­ciem. Wąt­ki, któ­re mogą poja­wić się w grze to: cho­ro­ba prze­wle­kła, śmierć rodzi­ca i innej bli­skiej oso­by, prze­moc, tema­ty zwią­za­ne z doj­rze­wa­niem, okultyzm.

Infografiki

Tylko dla pełnoletnich

Gra tyl­ko dla uczest­ni­ków pełnoletnich.

Full touch

Full touch, czy­li dozwo­lo­ny peł­ny kon­takt fizycz­ny w ramach usta­lo­nych ograniczeń.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.

W grze pojawiają się straszne lub obrzydliwe elementy

W grze poja­wia­ją się strasz­ne lub obrzy­dli­we elementy.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.

Odgrywanie scen seksu

W grze sym­bo­licz­nie odgry­wa się sce­ny seksu.

Wulgarny język

W grze obec­ny jest wul­gar­ny język.