Miskatonic Madness - BlackBox 3City

Miskatonic Madness

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 5 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 36 — 6

Larp popro­wa­dzo­no na:

Uni­wer­sy­tet Miska­to­nic nie nale­ży do lek­kich. Na stu­diu­ją­ce tam oso­by cze­ka wie­le wyzwań. Jedy­nie uła­mek każ­de­go rocz­ni­ka koń­czy uczel­nię. Do naj­bar­dziej prze­ra­ża­ją­cych nale­żą zaję­cia pro­wa­dzo­ne przez pro­fe­so­ra Thom­so­na — miło­śni­ka, bada­cza i spe­cja­li­sty z dzie­dzi­ny lite­ra­tu­ry gro­zy. Na koniec każ­de­go seme­stru rze­sze osób muszą zmie­rzyć się z egza­mi­nem popraw­ko­wym. O takich, któ­re by go zda­ły… nigdy nie słyszano.

Nie ina­czej jest w tym roku. Od ponad tygo­dnia próż­no szu­kać życia na kam­pu­sie uni­wer­sy­tec­kim. Poje­dyn­cze oso­by prze­śli­zgu­ją się w gro­bo­wych nastro­jach mię­dzy doma­mi stu­denc­ki­mi i biblio­te­ką. Cią­gle pada deszcz. Atmos­fe­ra jest pod­ła. Niko­mu nie uśmie­cha się obla­nie egza­mi­nu i wyda­le­nie z uczel­ni. Ter­min popraw­ki zbli­ża się z każ­dym dniem. Wyczu­wal­ny poziom stre­su rośnie z każ­dą minu­tą. To sytu­acja, w któ­rej może wyda­rzyć się tyl­ko jedno…

Może zro­bią to w nie­uży­wa­nej świe­tli­cy. Może ktoś zwi­nie z por­tier­ni klu­cze do auli. Może wybio­rą opusz­czo­ny dom stu­denc­ki na ubo­czu kam­pu­su. Ktoś pew­nie przy­nie­sie butel­kę alko­ho­lu. Ktoś inny zor­ga­ni­zu­je muzy­kę. Czas na spon­ta­nicz­ną impre­zę, któ­ra nie skoń­czy się dobrze… Niech roze­gra się sza­leń­stwo w Miskatonic!

Opis

Larp w kli­ma­cie gro­zy i sza­leń­stwa, w któ­rym istot­ne jest zapo­zna­nie osób chęt­nych do udzia­łu ze szcze­gó­ło­wy­mi cela­mi i zało­że­nia­mi gry. 

Celem gry Miska­to­nic Mad­ness jest stwo­rze­nie warun­ków do wspól­ne­go prze­ży­cia histo­rii w kli­ma­cie gro­zy i sza­leń­stwa przez gru­pę od kil­ku do kil­ku­dzie­się­ciu osób.

Oso­by bio­rą­ce udział w lar­pie wcie­lą się w posta­ci studentek/ów Uni­wer­sy­te­tu Miska­to­nic i wezmą udział w spon­ta­nicz­nej impre­zie w trak­cie stre­su­ją­ce­go okre­su egza­mi­nów popraw­ko­wych w latach 80. W ramach krót­kich i kon­kret­nych kart posta­ci każ­da oso­ba otrzy­ma arche­typ posta­ci (np. imprezowicz/ka, sportsmen/ka, kujon/ka itp.) oraz infor­ma­cje takie jak: oso­bo­wość i moty­wa­cja, powód obla­nia egza­mi­nu, oba­wy, powód uczest­ni­cze­nia w imprezie.

Dobrym pomy­słem może być lek­tu­ra ROZBUDOWANEGO OPISU GRY, w któ­rym przed­sta­wio­ne są naj­waż­niej­sze ele­men­ty sce­na­riu­sza. Ten mini doku­ment pro­jek­to­wy może być przy­dat­ny zarów­no dla osób zde­cy­do­wa­nych, jak i dla tych któ­re zasta­na­wia­ją się: czy Miska­to­nic Mad­ness to gra dla nich.

Inspi­ra­cje: Mito­lo­gia Cthul­hu, gra fabu­lar­na Zew Cthul­hu, gra fabu­lar­na Tajem­ni­ce Pętli, gra fabu­lar­na Tajem­ni­ce Powodzi, serial Stran­ger Things, film The Cabin in the Woods.

Wymagania

Mile widzia­ne będą kostiu­my nawią­zu­ją­ce do lat 80. XX wie­ku i arche­ty­pu posta­ci oraz wyraź­ne ele­men­ty kolo­ry­stycz­ne we wska­za­nym kolo­rze postaci.

Ważne

Miska­to­nic Mad­ness to larp w kli­ma­cie gro­zy i sza­leń­stwa, w któ­rym oso­by gra­ją­ce dosta­ją do użyt­ku warun­ki i narzę­dzia do budo­wa­nia atmos­fe­ry gry. W związ­ku z tym do gry mogą zostać wpro­wa­dzo­ne tre­ści nie­za­leż­ne od sce­na­riu­sza i oso­by pro­wa­dzą­cej grę. Ist­nie­je duże praw­do­po­do­bień­stwo, że na grze poja­wią się tre­ści zwią­za­ne z poję­cia­mi taki­mi jak: bez­kar­ność, cho­ro­ba, dege­ne­ra­cja, gro­za, oka­le­cze­nie, okru­cień­stwo, para­no­ja, prze­moc, sadyzm, sza­leń­stwo, uza­leż­nie­nie, żądza. Ta lista nie jest zamknię­ta. Jeże­li chcesz zgło­sić się na grę, ale oba­wiasz się wystą­pie­nia Two­ich trig­ge­rów, skon­tak­tuj się przed zgło­sze­niem z oso­bą pro­wa­dzą­cą grę. Ma ona moż­li­wość czę­ścio­we­go wpły­wu na tre­ści, któ­re mogą poja­wić się na grze. W przy­pad­ku nie­któ­rych trig­ge­rów moż­li­we może być rów­nież omó­wie­nie ich w trak­cie wpro­wa­dze­nia do gry jako ele­men­tów nie­po­żą­da­nych. Nigdy nie ma jed­nak gwa­ran­cji, że nie wystą­pią na grze. Oso­by uczest­ni­czą­ce w lar­pie Miska­to­nic Mad­ness zawsze mają moż­li­wość opusz­cze­nia tere­nu gry bez poda­nia powo­du. Nie ogra­ni­czy tego fabu­ła ani zasa­dy gry.

W prze­strze­ni gry uży­wa­ne będzie kolo­ro­we zmie­nia­ją­ce się oświe­tle­nie i gło­śna muzy­ka. Moż­li­we warian­ty oświe­tle­nia to: szyb­ko zmie­nia­ją­ce się kolo­ro­we świa­tła w cza­sie impre­zy, zmie­nia­ją­ce się kolo­ro­we świa­tło w całej prze­strze­ni powią­za­ne z zasa­da­mi gry (fate play), cał­ko­wi­ta ciem­ność. Moż­li­we warian­ty muzycz­ne to: roz­ryw­ko­wa muzy­ka tanecz­na, muzy­ka sym­fo­nicz­na. W prze­strze­ni gry mogą poja­wić się akce­so­ria impre­zo­we tj. ozdo­by, kubecz­ki, sprzęt muzycz­ny, gło­śni­ki itp. Oso­by gra­ją­ce mogą wnieść na grę wła­sne rekwi­zy­ty, ale każ­dy z nich powi­nien zostać skon­sul­to­wa­ny z oso­bą pro­wa­dzą­cą grę i uzy­skać akcep­ta­cję (nie powin­ny być to: przed­mio­ty nie­bez­piecz­ne, lar­po­wa broń, odtwa­rza­cze muzy­ki itp.).

Infografiki

Tylko dla pełnoletnich

Gra tyl­ko dla uczest­ni­ków pełnoletnich.

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcze­śniej­sze­go przy­go­to­wa­nia stroju.

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

W grze pojawiają się straszne lub obrzydliwe elementy

W grze poja­wia­ją się strasz­ne lub obrzy­dli­we elementy.