Kolory upadku - BlackBox 3City

Kolory upadku

Autor/zy:

Kon­wen­cja: posta­po

Czas trwa­nia: 4 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 8 — 12

Larp popro­wa­dzo­no na:

Nikt już nie pamię­ta, co spo­wo­do­wa­ło Upadek.

Prze­mie­rza­jąc spę­ka­ne szla­ki z sza­re­go kamie­nia i spo­glą­da­jąc na zglisz­cza pozo­sta­wio­ne przez tych, któ­rzy ode­szli, wciąż sta­ra­my się zna­leźć odpo­wie­dzi. Wypa­lo­ne tru­chła meta­lo­wych bestii skry­wa­ją jesz­cze w sobie sczer­nia­łe, ludz­kie kości, a ruiny sie­dzib naszych Przod­ków skry­wa­ją pozo­sta­ło­ści ich maszyn i strzęp­ki zebra­nej przez nich wie­dzy. Nie­któ­rzy wciąż wysy­ła­ją tam ludzi, by z gru­zów wydo­być odpo­wie­dzi, jed­nak takie wypra­wy to kar­ko­łom­ne zaję­cie i nie­wie­lu się na nie decy­du­je — w ruinach daw­nych ludz­kich sie­dlisk miesz­ka­ją bowiem ci, z któ­rych upa­dek uczy­nił bestie polu­ją­ce nocą. 

My, syno­wie i cór­ki Upad­ku, sta­ra­my się bowiem prze­żyć każ­dy kolej­ny dzień. Prze­trwa­nie sta­ło się sen­sem ist­nie­nia i choć nie­licz­ni wciąż pró­bu­ją odcy­fro­wać zna­cze­nie dzie­dzic­twa pozo­sta­wio­ne­go przez Przod­ków, więk­szość sku­pia się na prze­ży­ciu. Codzien­nie zma­ga­my się z Pust­ko­wiem — ono pod­da­je nas pró­bom, kształ­tu­je cha­rak­ter i decy­du­je o tym komu jest dane prze­żyć, a komu nie.

Opis

Larp autor­stwa Mate­usza Makow­skie­go miał swo­ją pre­mie­rę na Lar­pe­ria­dzie (spo­tka­nie z lar­pa­mi orga­ni­zo­wa­ne przez stu­den­tów kie­run­ku GAMEDEC — bada­nie i pro­jek­to­wa­nie gier na byd­go­skim UKW, któ­re­go Mate­usz jest absol­wen­tem), a kolej­ną odsło­nę na war­szaw­skiej Zjavie8. Gra w nie­zwy­kle ory­gi­nal­ny spo­sób wyko­rzy­stu­je lubia­ną i popu­lar­ną sty­li­sty­kę posta­po. Zamiast na aspek­tach zwią­za­nych z codzien­nym prze­ży­ciem, kon­cen­tru­je się raczej na kul­tu­rze. Co war­to oca­lić? O czym zapo­mnieć? Jak zastą­pić, to co sta­re i nie­ade­kwat­ne, czymś nowym, istot­nym? Jak zbu­do­wać nowe rytu­ału, obrzę­dy, kon­we­nan­se? Kolo­ry upad­ku to gra o wspól­no­cie. Larp, zanu­rzo­ny w gęstym popkul­tu­ro­wym sosie, w moc­nym sty­lu zada­je cel­ne pyta­nia na temat społeczeństwa.

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcze­śniej­sze­go przy­go­to­wa­nia stroju.

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.