BlackBox No.41 — Plemiona Pustkowi

Miej­sce: Labo­ra­to­rium Inno­wa­cji Społecznych

Czas: 03.12.2017 r. godz. 18:00

Ple­mio­na Pust­ko­wi tak nazy­wał się larp, kie­dy jesz­cze był pro­jek­tem zali­cze­nio­wym ówcze­sne­go stu­den­ta III roku stu­diów na kie­run­ku Huma­ni­sty­ka 2.0 i spe­cjal­no­ści Game­dec — bada­nie i pro­jek­to­wa­nie gier. Od tam­te­go cza­su gra mia­ła już dwie, dobrze przy­ję­te przez gra­czy odsło­ny i doro­bi­ła się rebran­din­gu. Dla­te­go do nasze­go kata­lo­gu dołą­czy­ła pod tytu­łem Kolo­ry Upad­ku. Jej autor, Mate­usz Makow­ski, pod­jął się nie­ła­twe­go zada­nia. Potrak­to­wał bar­dzo popu­lar­ny w Pol­sce gatu­nek gier — czy­li posta­po — od zupeł­nie nie­ty­po­wej stro­ny. Dys­to­pie osa­dzo­ne w cza­sach po Wiel­kim Cywi­li­za­cyj­nym Rese­cie to zazwy­czaj duże lar­py tere­no­we (jak Old­town, swo­ją dro­gą naj­więk­szy larp w Pol­sce) z sil­nym akcen­tem symu­la­cyj­nym. Tym­cza­sem Kolo­ry upad­ku to gra o spo­łe­czeń­stwie, któ­re­mu w war­stwie kon­cep­cyj­nej naj­bli­żej do nur­tu pol­skiej fan­ta­sty­ki socjo­lo­gicz­nej lat 80-tych. Kolo­ry upad­ku to uda­ny kok­tajl popkul­tu­ro­we­go set­tin­gu z nie­tu­zin­ko­wym desi­gnem. Dla­te­go gorą­co zapra­sza­my na jego trój­miej­ską pre­mie­rę, któ­ra odbę­dzie się 3 grud­nia o godzi­nie 18:00.

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Kolory upadku

Wstęp wolny.