Ciałko - BlackBox 3City

Ciałko

Autor/zy:

Kon­wen­cja: dra­mat, scien­ce fiction

Czas trwa­nia: 4 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 6 — 12

Larp popro­wa­dzo­no na:

“Ja to Ja, Ty to Ty.
Ja jestem odpo­wie­dzial­ny za moje życie, Ty za Two­je.” powie­dział Perls. ”
Ale… Ale… Ja wywie­ram wpływ na Two­je życie, a Ty wywie­rasz wpływ na moje życie. Pod­czas takie­go Spo­tka­nia. Spo­tkaj się więc ze mną DOBRZE.”

Opis

Gład­ka, naga skó­ra nie ma histo­rii. Zapi­su­je ją życie. I tak dziec­ko, pro­dukt natu­ry, sta­je się isto­tą spo­łecz­ną, ze swo­ją prze­szło­ścią, bli­zna­mi, zna­ka­mi, śla­da­mi. Tak two­rzy się “Spo­łecz­na skó­ra” jak mówił Teren­ce S. Tur­ner, antro­po­log z Uni­wer­sy­te­tu Cor­nel­la. Ta kon­cep­cja w takim samym stop­niu odno­si się do współ­cze­snych implan­tów, jak i do XIX-wie­cz­nych gor­se­tów czy krąż­ków w war­gach męż­czyzn z ple­mie­nia Kay­apo z Ama­zo­nii, któ­rych oby­cza­je badał. Tur­ner twier­dzi, że skó­ra, owa zewnętrz­na war­stwa cia­ła, jest wszę­dzie na świe­cie trak­to­wa­na jako gra­ni­ca w sen­sie bio­lo­gicz­nym i gra­ni­ca spo­łecz­ne­go „ja”.

A gdy­by tak… Każ­de Two­je spo­tka­nie z dru­gim czło­wie­kiem, było tak zna­czą­ce, że pozo­sta­wał­by po nim znak na skó­rze, nie do usu­nię­cia?
A gdy­by tak… Każ­de Two­je spo­tka­nie pozo­sta­wia­ło na dru­gim czło­wie­ku znak, któ­ry zosta­nie z nim na zawsze?
Widocz­ny znak- ryso­wa­ny na tym lar­pie far­bą do cia­ła. Zra­nie­nia, uzdro­wie­nia, szczę­ście i smu­tek.
Czy — wie­dząc o tym — będziesz uważny_a na to, co zosta­wiasz na dru­gim człowieku?

Wymagania

Gra wyma­ga odsło­nię­cia frag­men­tu cia­ła (z wyjąt­kiem oko­lic intym­nych) i zgo­dy na to, żeby inni uczest­ni­cy malo­wa­li na Two­im cie­le zna­ki lub wzo­ry za pomo­cą farb do ciała.

Ważne

UWAGA: to nie jest per­for­man­ce w sty­lu Mari­ny Abra­mo­vić, w tym lar­pie nie igno­ru­je­my gra­nic swo­ich i innych, ma dawać sen­su­al­ne doświad­cze­nia (pozy­tyw­ne), reflek­sję. Dla­te­go duży nacisk jest poło­żo­ny na słowa/znaki bezpieczeństwa.

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcze­śniej­sze­go przy­go­to­wa­nia stroju.

Full touch

Full touch, czy­li dozwo­lo­ny peł­ny kon­takt fizycz­ny w ramach usta­lo­nych ograniczeń.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.

Gra porusza tematykę uzależnień

Gra poru­sza tema­ty­kę uzależnień.