Konwencja: dramat

 • Metoda Profesora Kamihary

  Metoda Profesora Kamihary

  Czy jesteś czło­wie­kiem? Jeśli uwa­żasz, że tak, pro­szę, udo­wod­nij to. Damy ci na to trzy godziny. Larp jest dys­to­pij­nym dra­ma­tem, inspi­ro­wa­nym powie­ścią Kazuo Ishi­gu­ro “Never Let Me Go”. W trak­cie czte­rech aktów gra­cze wcie­lą się w role dzie­ci, mło­dzie­ży a w koń­cu doro­słych osób, któ­re będą zmu­szo­ne w dra­ma­tycz­nych oko­licz­no­ściach udo­wod­nić, że są ludź­mi. Na…

 • Apollo 13.3

  Apollo 13.3

  Kame­ral­na gra opar­ta o praw­dzi­we wyda­rze­nia. Larp kata­stro­ficz­ny, opo­wia­da o feler­nym ame­ry­kań­skim locie na Księ­życ w ramach pro­gra­mu Apol­lo. Każ­da decy­zja pod­ję­ta tak na Zie­mi jak i w kosmo­sie będzie nie­od­wra­cal­na. Trze­ba pod­jąć ją z peł­ną odpo­wie­dzial­no­ścią. Na pew­no zada­nia nie uła­twi tego poja­wie­nie się w Cen­trum Kon­tro­li Lotów agen­tów CIA. Zapra­szam Was na pokład stat­ku…

 • Gwiezdny horyzont

  Gwiezdny horyzont

  W nie­da­le­kiej przy­szło­ści, gdzie tech­no­lo­gia pozwa­la na podró­że mię­dzy­gwiezd­ne, przyj­dzie Wam wcie­lić się w człon­ków zało­gi stat­ku LWSS “Ser­pent”. Rzu­ce­ni w wir akcji prze­ży­je­cie przy­go­dę, któ­rą Wasi boha­te­ro­wie zapa­mię­ta­ją do koń­ca życia. Larp osa­dzo­ny jest w autor­skim świe­cie, w któ­rym gra­ni­ce państw roz­my­ły się, rodząc nowe podzia­ły. Po jed­nej stro­nie jest Unia Ziem­ska. Zrze­sza pań­stwa, któ­rych…

 • Dom świateł i cieni

  Dom świateł i cieni

  Larp opo­wia­da o tajem­ni­cach i rela­cjach rodzi­ny Vass, żyją­cej na Foul­ness Island od zawsze oraz ich zapo­wie­dzia­nych i nie­za­po­wie­dzia­nych gości. Wyspa prze­peł­nio­na jest magicz­ny­mi siła­mi, któ­re nie­ro­ze­rwal­nie prze­pla­ta­ją się z losa­mi bohaterów. Jed­nak każ­dy ład musi kie­dyś zostać naru­szo­ny. Wła­śnie w taki spo­sób nie­któ­rzy miesz­kań­cy wyspy trak­to­wa­li poja­wie­nie się wojsk na Foul­ness Island. Miej­sce wyda­wa­ło…

 • Grota II

  Grota II

  Zespół arche­olo­gów z Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go pod pie­czą Dr. Arka­diu­sza Bie­lan­ka pro­wa­dzi bada­nia w gro­cie w Górach Świę­to­krzy­skich. Ostat­nie odkry­cia ujaw­ni­ły malo­wi­dła naskal­ne, któ­re mogą się­gać okre­su mag­da­leń­skie­go i być prze­ło­mem histo­rycz­nym na tere­nie Pol­ski. Co dokład­nie przed­sta­wia­ją? Jakie arte­fak­ty uda im się znaleźć? Gra jest dra­ma­tem z wąt­ka­mi detek­ty­wi­stycz­ny­mi. Jej wyjąt­ko­wość pole­ga na uni­kal­nej wię­zi…