Złe Omeny - BlackBox 3City

Złe Omeny

Autor/zy:

For­mat: fre­eform

Czas trwa­nia: 4 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 6

Larp popro­wa­dzo­no na:

Spo­ty­ka­ją się trzy anio­ły i trzy demo­ny. Zabrzmia­ły trą­by apo­ka­lip­sy, koniec świa­ta jest bli­ski. Nad­szedł czas, aby połą­czyć Czte­ry Klu­cze, dwa boskie i dwa pie­kiel­ne, oraz by zde­cy­do­wać o szcze­gó­łach tego waż­ne­go wyda­rze­nia. Z wyjąt­kiem, że ta cała… Apo­ka­lip­sa, arma­ge­don, czy tam sąd Boży… No to wszyst­ko brzmi tak nud­no, źle, prze­sad­nie. Czy napraw­dę tego potrze­bu­je­my? Nie patrz tak na mnie Mistrzu Arcy­de­mo­nie! Sire, poczuj ten zapach, spójrz na te kolo­ry, czy ty napraw­dę uwa­żasz, że… Oh. Okej. Dobrze. Hmm, no cóż, więc Mistrzu Arcy­de­mo­nie muszę Ci coś powiedzieć.
Co się tyczy tego małe­go kluczyka…

Opis

Bad Omens to “cho­dzo­ny larp w sty­lu nor­dyc­kim”. Gra inspi­ro­wa­na jest Rajem utra­co­nym J. Mil­to­na (zwłasz­cza księ­gą I i II); Lucy­fe­rem M. Careya; powie­ścią Dobry Omen N. Gaima­na i T. Prat­chet­ta; serią fil­mów Pro­roc­two oraz Lista­mi Screw­ta­pe­’a” C.S. Lewi­sa i Biblią.

Gra­cze mogą wcie­lić się w anio­ły lub demo­ny, by wspól­nie zasta­na­wia­jąc się, co zro­bić z tą całą Apo­ka­lip­są. Pośród posta­ci nie­za­leż­nych mogą zna­leźć się bar­dzo tajem­ni­cze Duchy Świę­te, wygła­sza­ją­ce nie­zbyt pomoc­ne cyta­ty z Biblii, a tak­że poma­ga­ją­ce pro­wa­dzą­cym w kwe­stiach tech­nicz­nych. Gra jest sto­sun­ko­wo lek­ka i humorystyczna.

Przed roz­po­czę­ciem roz­gryw­ki oso­by gra­ją­ce otrzy­ma­ją dwu­stro­ni­co­we arku­sze posta­ci z pew­ny­mi z góry okre­ślo­ny­mi powią­za­nia­mi i moty­wa­cja­mi. W cza­sie gry pierw­sza godzi­na zosta­nie poświę­co­na na warsz­ta­ty poma­ga­ją­ce w zbu­do­wa­niu świa­ta wokół posta­ci. Sam larp trwa oko­ło dwóch godzin, pod­czas któ­rych gra­cze będą poru­szać się i komu­ni­ko­wać zarów­no w prze­strze­ni wir­tu­al­nej jak i fizycznej.

Nale­ży zauwa­żyć, że cho­ciaż chrze­ści­jań­ski sys­tem wie­rzeń w tej grze jest ści­śle zwią­za­ny z sied­mio­ma grze­cha­mi i dzie­się­cio­ma przy­ka­za­nia­mi, jest on rów­nież ści­śle anty­ra­si­stow­ski, pro-femi­­ni­­sty­cz­ny i pro-lgbtqia+.

Auto­rem pol­skiej wer­sji języ­ko­wej lar­pu jest Bar­tosz Zawadzki.

Wymagania

Gra wyma­ga kostiu­mu, ale ist­nie­je tutaj bar­dzo duża dowol­ność. Przy­go­tuj taki strój, któ­ry odzwier­cie­dli to, jak wyobra­żasz sobie, że two­ja boska isto­ta uwa­ża, że powin­na się zapre­zen­to­wać innym boskim istotom.

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcze­śniej­sze­go przy­go­to­wa­nia stroju.

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

Gra porusza tematykę religijną

Gra poru­sza tema­ty­kę religijną.