GLiTCH - BlackBox 3City

GLiTCH

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 3 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 15

Larp popro­wa­dzo­no na:

Gdzieś pod gru­bą war­stwą pro­pa­gan­dy oraz kon­tro­li kry­je się jed­nak nadzie­ja. Włó­czy się zagu­bio­na po ulicz­kach slum­sów, upi­ja się do nie­przy­tom­no­ści w lokal­nym barze lub wręcz prze­ciw­nie: nie zna stra­chu, sprze­ci­wia­jąc się otwar­cie w bla­sku reflek­to­rów, w poezji, w muzyce.
Walczy.
A przy­naj­mniej wal­czy­ła do momen­tu, w któ­rym powstał ED3N.
Deli­kat­na struk­tu­ra zosta­ła naru­szo­na. W kodzie poja­wił się nowy, nie­zna­ny ele­ment – pro­ce­du­ral­nie wyge­ne­ro­wa­ny frag­ment świa­ta, ukry­ty przed czuj­nym okiem Mode­ra­to­rów. Frag­ment, w któ­rym z jakie­goś powo­du zna­la­zła się pew­na gru­pa ludzi.

Kto się do tego przyczynił?

Opis

Par­lor larp z gatun­ku soft sci-fi, sku­pia­ją­cy się na pro­ble­mach dys­to­pij­ne­go spo­łe­czeń­stwa, któ­re sprze­ci­wia się wszech­obec­nej cen­zu­rze oraz tyra­nii władz. Nowy, wspa­nia­ły świat ze sta­li i szkła dla wie­lu oka­zu­je się być wię­zie­niem. Żyją w zło­tych klat­kach, szu­ka­jąc wyba­wie­nia w świe­tle neonów. Pra­wo sta­no­wią Mode­ra­to­rzy, któ­rzy moni­to­ru­ją każ­dy ruch jed­no­stek podej­rze­wa­nych o zdra­dę jedy­nej słusz­nej wła­dzy, orga­ni­za­cji o nazwie AEON. W Kra­ju Wol­no­ści, Dys­tryk­cie 16, ludzie zni­ka­ją w tajem­ni­czych oko­licz­no­ściach, jeden po drugim. Nikt ich nie wspo­mi­na. Ze strachu.  

Wymagania

Pro­si­my o przy­go­to­wa­nie kostiu­mów w sty­li­sty­ce nie­da­le­kiej przy­szło­ści / lek­kie­go cyberpunku.

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcze­śniej­sze­go przy­go­to­wa­nia stroju.

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

Gra porusza tematykę uzależnień

Gra poru­sza tema­ty­kę uzależnień.

Wulgarny język

W grze obec­ny jest wul­gar­ny język.