Strona główna » Larpy » GLiTCH

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 3 godziny

Licz­ba uczest­ników: 15

Larp poprowad­zono na:

Gdzieś pod grubą warst­wą pro­pa­gandy oraz kon­troli kry­je się jed­nak nadzie­ja. Włóczy się zagu­biona po uliczkach slum­sów, upi­ja się do nieprzy­tom­noś­ci w lokalnym barze lub wręcz prze­ci­wnie: nie zna stra­chu, sprze­ci­wia­jąc się otwar­cie w blasku reflek­torów, w poezji, w muzyce.
Wal­czy.
A przy­na­jm­niej wal­czyła do momen­tu, w którym pow­stał ED3N.
Delikat­na struk­tu­ra została narus­zona. W kodzie pojaw­ił się nowy, niez­nany ele­ment – pro­ce­du­ral­nie wygen­erowany frag­ment świa­ta, ukry­ty przed czu­jnym okiem Mod­er­a­torów. Frag­ment, w którym z jakiegoś powodu znalazła się pew­na gru­pa ludzi.

Kto się do tego przy­czynił?

Opis

Par­lor larp z gatunku soft sci-fi, sku­pi­a­ją­cy się na prob­lemach dystopi­jnego społeczeńst­wa, które sprze­ci­wia się wsze­chobec­nej cen­zurze oraz tyranii władz. Nowy, wspani­ały świat ze stali i szkła dla wielu okazu­je się być więzie­niem. Żyją w zło­tych klatkach, szuka­jąc wybaw­ienia w świ­etle neonów. Pra­wo stanow­ią Mod­er­a­torzy, którzy mon­i­toru­ją każdy ruch jed­nos­tek pode­jrze­wanych o zdradę jedynej słusznej władzy, orga­ni­za­cji o nazwie AEON. W Kra­ju Wol­noś­ci, Dys­tryk­cie 16, ludzie znika­ją w tajem­niczych okolicznoś­ci­ach, jeden po drugim. Nikt ich nie wspom­i­na. Ze stra­chu.  

Wymagania

Prosimy o przy­go­towanie kostiumów w styl­istyce niedalekiej przyszłoś­ci / lekkiego cyber­punku.

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcześniejszego przy­go­towa­nia stro­ju.

No pain

No pain, czyli doz­wolony kon­takt niespraw­ia­ją­cy dyskom­for­tu.

Gra porusza tematykę uzależnień

Gra porusza tem­atykę uza­leżnień.

Wulgarny język

W grze obec­ny jest wul­gar­ny język.

Przewiń do góry