Gwiezdne Wojny: Stacja FH-8 - BlackBox 3City

Gwiezdne Wojny: Stacja FH‑8

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 3 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 9

Larp popro­wa­dzo­no na:

Minę­ły dwa lata od bitwy o Endor. Ostat­ni przy­wód­cy daw­ne­go Impe­rium pró­bu­ją jesz­cze wyrwać dla sie­bie poje­dyn­cze ukła­dy gwiezd­ne, jed­nak w coraz więk­szej licz­bie sys­te­mów zaczy­na powie­wać sztan­dar NOWEJ REPUBLIKI.
Despe­rac­ki atak admi­ra­ła Thraw­na na TARIS został powstrzy­ma­ny przez licz­niej­szą i lepiej wypo­sa­żo­ną flo­tę Lan­do Car­lis­sia­na. Ogrom uszko­dzeń i strat naka­zał jed­nak obu stro­nom wyco­fa­nie się w nadprzestrzeń.
W prze­po­ło­wio­ny kadłub jed­ne­go z gwiezd­nych nisz­czy­cie­li, ude­rza wycho­dzą­cy z nad­prze­strze­ni, prze­wo­żą­cy nie­zwy­kłej wagi ładu­nek, ZADZIORNY MYSZOŁÓW, co powo­du­je potęż­ne uszko­dze­nie sil­ni­ków stat­ku. Jedy­nym ratun­kiem dla zało­gi i pasa­że­rów frach­tow­ca oraz prze­ję­tych przez nie­go kap­suł ratun­ko­wych jest FH‑8, daw­na sta­cja kosmicz­na Fede­ra­cji Han­dlo­wej, pro­wa­dzo­na przez byłe­go koman­do­sa z cza­sów Wojen Klo­nów: Stone’a…

Opis

Czy to jest larp o bez­myśl­nym strze­la­niu z bla­ste­rów i cia­cha­niu się mie­cza­mi świetlnymi?

Nie.

Czy kie­dy wszyst­kie, lub cho­ciaż­by więk­szość wąt­ków posta­ci zosta­nie wyeks­plo­ato­wa­na, moż­na zacząć do niej strzelać?

Tak.

Sta­cja FH‑8 jest nasta­wio­na na kon­flik­ty i two­rze­nie wyra­zi­stych scen mię­dzy posta­cia­mi oraz odkry­wa­nie ich histo­rii. Mimo, że wal­ka i ele­men­ty gami­stycz­ne scho­dzą tu na dal­szy plan, to wciąż sta­no­wią istot­ną część roz­gryw­ki. Taki styl gry jak i kon­struk­cja posta­ci sta­no­wią pew­ne­go rodza­ju wyzwa­nie, w związ­ku z czym nie zale­ca­my udzia­łu oso­bom, któ­re nie mia­ły stycz­no­ści lub mia­ły mini­mal­ne doświad­cze­nie z lar­pa­mi nar­ra­ty­wi­stycz­ny­mi. Zain­te­re­so­wa­ni? Zer­k­nij­cie do DOKUMENTU PROJEKTOWEGO  po wię­cej informacji.

Wymagania

Pro­si­my o przy­by­cie w stro­jach z uni­ver­sum Star Wars.

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcze­śniej­sze­go przy­go­to­wa­nia stroju.

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.

Wulgarny język

W grze obec­ny jest wul­gar­ny język.