Strona główna » Larpy » Gwiezdne Wojny: Stacja FH‑8

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 3 godziny

Licz­ba uczest­ników: 9

Larp poprowad­zono na:

Minęły dwa lata od bitwy o Endor. Ostat­ni przy­wód­cy dawnego Imperi­um próbu­ją jeszcze wyr­wać dla siebie poje­dyncze układy gwiezdne, jed­nak w coraz więk­szej licz­bie sys­temów zaczy­na powiewać sztan­dar NOWEJ REPUBLIKI.
Des­per­ac­ki atak admi­rała Thraw­na na TARIS został pow­strzy­many przez liczniejszą i lep­iej wyposażoną flotę Lan­do Carlis­siana. Ogrom uszkodzeń i strat nakazał jed­nak obu stronom wyco­fanie się w nad­przestrzeń.
W przepołowiony kadłub jed­nego z gwiezd­nych niszczy­cieli, uderza wychodzą­cy z nad­przestrzeni, prze­wożą­cy niezwykłej wagi ładunek, ZADZIORNY MYSZOŁÓW, co powodu­je potężne uszkodze­nie sil­ników statku. Jedynym ratunkiem dla zało­gi i pasażerów frach­tow­ca oraz prze­ję­tych przez niego kap­suł ratunkowych jest FH‑8, daw­na stac­ja kos­micz­na Fed­er­acji Hand­lowej, prowad­zona przez byłego koman­dosa z cza­sów Wojen Klonów: Stone’a…

Opis

Czy to jest larp o bezmyśl­nym strze­la­niu z blasterów i ciacha­niu się miecza­mi świ­etl­ny­mi?

Nie.

Czy kiedy wszys­tkie, lub cho­ci­aż­by więk­szość wątków postaci zostanie wyek­sploa­towana, moż­na zacząć do niej strze­lać?

Tak.

Stac­ja FH‑8 jest nastaw­iona na kon­flik­ty i tworze­nie wyrazistych scen między posta­ci­a­mi oraz odkry­wanie ich his­torii. Mimo, że wal­ka i ele­men­ty gamisty­czne schodzą tu na dal­szy plan, to wciąż stanow­ią istot­ną część roz­gry­w­ki. Taki styl gry jak i kon­strukc­ja postaci stanow­ią pewnego rodza­ju wyzwanie, w związku z czym nie zale­camy udzi­ału osobom, które nie miały sty­cznoś­ci lub miały min­i­malne doświad­cze­nie z larpa­mi nar­raty­wisty­czny­mi. Zain­tere­sowani? Zerkni­j­cie do DOKUMENTU PROJEKTOWEGO  po więcej infor­ma­cji.

Wymagania

Prosimy o przy­by­cie w stro­jach z uni­ver­sum Star Wars.

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcześniejszego przy­go­towa­nia stro­ju.

No pain

No pain, czyli doz­wolony kon­takt niespraw­ia­ją­cy dyskom­for­tu.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra porusza tem­atykę dyskrymi­nacji, bądź wyko­rzys­ta­nia.

Wulgarny język

W grze obec­ny jest wul­gar­ny język.

Przewiń do góry