Gwiezdne Wojny: Stacja FH‑8

Czy to jest larp o bez­myśl­nym strze­la­niu z bla­ste­rów i cia­cha­niu się mie­cza­mi świetl­ny­mi? Nie. Czy kie­dy wszyst­kie, lub cho­ciaż­by więk­szość wąt­ków posta­ci zosta­nie wyeks­plo­ato­wa­na, moż­na zacząć do niej strze­lać? Tak. Sta­cja FH‑8 jest nasta­wio­na na kon­flik­ty i two­rze­nie wyra­zi­stych scen mię­dzy posta­cia­mi oraz odkry­wa­nie ich histo­rii. Mimo, że wal­ka i ele­men­ty gami­stycz­ne scho­dzą tu …

Gwiezd­ne Woj­ny: Sta­cja FH‑8 Read More »