Hotel California — odsłona testowa

Czas: 01.06.2023 r. godz. 18:00

Zapra­sza­my na testy nowe­go lar­pu Mar­ci­na Zaj­dla i Pio­tra Milewskiego

Hotel California

Gra dosta­ła się do fina­łu kon­kur­su lar­po­we­go Lar­po­we Lau­ry 2023. Jej auto­rzy bar­dzo chcą prze­te­sto­wać larp przed ofi­cjal­ną pre­mie­rą, któ­ra bedzie mia­ła miej­sce w War­sza­wie w sobo­tę, 3 czerwca.

Zapra­sza­my wszyst­kie zain­te­re­so­wa­ne oso­by do wzię­cia udzia­łu i podzie­le­nia się feed­bac­kiem do desi­gnu gry! 

Wyda­rze­nie jest dar­mo­we! Zapra­sza­my do Kon­su­la­tu Kul­tu­ry w Gdy­ni. Zbiór­ka o 18:00 przy recep­cji! Szcze­gó­ły w ser­wi­sie FACEBOOK.

do zoba­cze­nia!

Piotr i Marcin

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Hotel California

01.06.2023 r. godz. 18:00 Wstęp wolny.