Klony - BlackBox 3City

Klony

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 5 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 36 — 6

Larp popro­wa­dzo­no na:

Nie­da­le­ka przy­szłość. W zamknię­tej pla­ców­ce badaw­czej trwa obser­wa­cja gru­py sztucz­nie stwo­rzo­nych ludzi — klo­nów. Każ­dy ruch jest reje­stro­wa­ny przez licz­ne kame­ry, mikro­fo­ny i czuj­ni­ki. Nie ma żad­ne­go kon­tak­tu ze świa­tem zewnętrznym. 

Czas do koń­ca bada­nia: nieznany. 

Cel bada­nia: nieznany.

Opis

Sce­na­riusz na sty­ku fan­ta­sty­ki socjo­lo­gicz­nej i scien­ce fic­tion. Celem gry jest stwo­rze­nie warun­ków do odgry­wa­nia sztucz­nie stwo­rzo­nych ludzi, wczu­cia się w ich spo­sób myśle­nia, sta­wia­nia pytań, któ­re mogą być waż­niej­sze niż odpo­wie­dzi. Larp nie ma pre­de­fi­nio­wa­nej fabu­ły ani zapla­no­wa­nych wyda­rzeń, nie jest nasta­wio­ny na akcję, nie będzie w nim wiel­kiej tajem­ni­cy do roz­wią­za­nia ani zapla­no­wa­nej sce­ny fina­ło­wej. Gra przed­sta­wi krót­ki wyci­nek z życia klo­nów, któ­re­go nie będą zakłó­ca­ły dzia­ła­nia oso­by pro­wa­dzą­cej larp. Suge­ro­wa­ny styl roz­gryw­ki to spo­koj­na, nie­spiesz­na i sub­tel­na gra sku­pio­na na kształ­to­wa­niu i funk­cjo­no­wa­niu gru­py oraz poszcze­gól­nych jej jed­no­stek. W lar­pie mogą poja­wić się moty­wy takie jak: gatu­nek, ludz­kość, ety­ka, wol­ność, prze­trwa­nie, konformizm.

W cza­sie wpro­wa­dze­nia do gry oso­by gra­ją­ce wybio­rą przy­go­to­wa­ne wcze­śniej posta­ci. W krót­kich kar­tach posta­ci zawar­te są infor­ma­cje takie jak: zale­ty i wady, moty­wa­cje oraz typ klo­na. Nie będzie w nich opi­su indy­wi­du­al­nych rela­cji. Zamiast tego dostęp­ne są pro­po­zy­cje “nasta­wie­nia” do kon­kret­nych typów klo­nów. W trak­cie gry moż­li­we (ale nie­obo­wiąz­ko­we) będzie doda­wa­nie do posta­ci nowych cech i moty­wów, na pod­sta­wie infor­ma­cji (zaha­czek) umiesz­cza­nych w prze­strze­ni gry przez oso­bę pro­wa­dzą­cą larp.

Wymagania

Wyma­ga­ne kostiu­my: jed­no­li­cie bia­łe stro­je, bez nadru­ków i kolo­ro­wych ele­men­tów, mogą być utrzy­ma­ne w sty­lu spor­to­wym. Powin­ny paso­wać do okre­śleń: uni­form, kom­bi­ne­zon, albo sko­ja­rzeń z popkul­tu­ro­wym wize­run­kiem nie­daw­no stwo­rzo­ne­go klona.

Ważne

Gra eks­plo­ru­je takie tema­ty jak klo­no­wa­nie ludzi, dys­kry­mi­na­cja, pozba­wie­nie wolności.

Infografiki

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.