Konwencja: fantastyka socjologiczna

  • Klony

    Klony

    Sce­na­riusz na sty­ku fan­ta­sty­ki socjo­lo­gicz­nej i scien­ce fic­tion. Celem gry jest stwo­rze­nie warun­ków do odgry­wa­nia sztucz­nie stwo­rzo­nych ludzi, wczu­cia się w ich spo­sób myśle­nia, sta­wia­nia pytań, któ­re mogą być waż­niej­sze niż odpo­wie­dzi. Larp nie ma pre­de­fi­nio­wa­nej fabu­ły ani zapla­no­wa­nych wyda­rzeń, nie jest nasta­wio­ny na akcję, nie będzie w nim wiel­kiej tajem­ni­cy do roz­wią­za­nia ani zapla­no­wa­nej…