Cyrk, 1920–1950

Histo­rycz­na gra kostiu­mo­wa, sku­pio­na na rela­cjach pomię­dzy posta­cia­mi: poważ­na, nar­ra­ty­wi­stycz­na, pro­wo­ka­cyj­na. Opo­wieść o god­no­ści ludz­kiej, inno­ści w obli­czu prze­mian spo­łecz­nych i poczu­ciu wspól­no­ty. Gra­cze wcie­la­ją się w posta­ci cyr­kow­ców. Ich rodzi­na to fre­ak­show, w któ­rym brzy­do­ta oraz wstręt mie­sza­ją się z fascy­na­cją i ero­ty­ką. Akto­wa struk­tu­ra pre­zen­tu­je kolej­ne lata z życia zespo­łu, a powo­dze­nie lub …

Cyrk, 1920–1950 Read More »

Amazonki

Ama­zon­ki to gra o roli i postrze­ga­niu kobiet w histo­rii. Gra­cze ode­gra­ją rolę Scy­tyj­skiej rodzi­ny, po czym przej­dą przez kolej­ne wcie­le­nia swo­ich posta­ci, w róż­nych epo­kach i stro­nach świa­ta. W każ­dym ze wcie­leń będą musie­li odna­leźć się w innej kul­tu­rze, któ­ra na swój spo­sób okre­śla role płciowe.

Wszyscy mężczyźni Imperatorowej

Po bole­snym roz­sta­niu z przy­stoj­nym, acz nie­sta­łym w uczu­ciach Rim­skim-Kor­sa­­ko­­wym przez sypial­nię Kata­rzy­ny II prze­wi­nę­ło się wie­lu ambit­nych mło­dych ludzi. Żaden jed­nak nie zagrzał tam miej­sca na dłu­żej. Wybór nowe­go kochan­ka wyda­je się kwe­stią cza­su; tym bar­dziej, że wie­lu moż­nych ma swo­je­go fawo­ry­ta w tym wyści­gu o miej­sce w ser­cu i łożu Jej Impe­ra­tor­skie­go Wieliczestwa. …

Wszy­scy męż­czyź­ni Impe­ra­to­ro­wej Read More »

44 Roninów

44 Roni­nów to opo­wieść o hono­rze, lojal­no­ści i zemście. Inspi­ra­cją do powsta­nia tej gry jest histo­ria jed­nej z naj­słyn­niej­szych wen­det z cza­sów feu­dal­nej Japo­nii, zna­na jako Incy­dent w Akō ery Gen­ro­ku. Gra­cze wcie­lą się w role podróż­nych, któ­rych dro­gi skrzy­żo­wa­ły się w małej gospo­dzie. Przed nimi dłu­gi wie­czór, pod­czas któ­re­go nie­zna­jo­my może stać się sojusz­ni­kiem, a …

44 Roni­nów Read More »

Lewiatan

Lewia­tan jest osa­dzo­ną w realiach Wojen Napo­le­oń­skich opo­wie­ścią o bry­tyj­skim okrę­cie wojen­nym, któ­re­go zało­ga w przeded­niu Bitwy pod Tra­fal­ga­rem zosta­je posta­wio­na przed sądem woj­sko­wym. Jest to opo­wieść o obo­wiąz­ku, posłu­szeń­stwie, miło­ści do ojczy­zny, okru­cień­stwie i dumie. Gra zawie­ra obszer­ne ele­men­ty fre­efor­mu i będzie wyma­ga­ła od gra­czy spo­rej dozy impro­wi­za­cji. Dostęp­ne tyl­ko i wyłącz­nie posta­cie męskie. …

Lewia­tan Read More »

Przewiń do góry