Tajemnice Blackwater Mansion

Tajem­ni­ce Blac­kwa­ter Man­sion to larp detek­ty­wi­stycz­ny. Każ­dej po­sta­ci zale­ży na roz­wi­kła­niu za­gad­ki… Lub przy­naj­mniej na prze­ko­na­niu innych do swo­jej wer­sji wyda­rzeń. Opró­cz czy­stej lo­gi­ki rzą­dzą­cej cią­giem wy­da­rzeń ol­brzy­mie zna­cze­nie mają moty­wa­cje każ­dej z po­sta­ci. Dobrze, aby były ra­czej wi­docz­ne, niż ab­so­lut­nie skry­te. Któż bowiem jest w sta­nie w takiej sytu­acji zacho­wać cał­ko­wi­cie zim­ną krew? Przed grą warto …

Tajem­ni­ce Blac­kwa­ter Man­sion Read More »