Strona główna » Larpy » Amazonki

Autor/zy:

For­mat: freeform

Kon­wenc­ja: dra­mat historyczny

Czas trwa­nia: 2 godziny

Licz­ba uczest­ników: 6

Larp poprowad­zono na:

Przez pon­ad tysiąc lat tere­ny Azji Cen­tral­nej zamieszki­wał koc­zown­iczy lud Scytów. Niezrów­nani jeźdź­cy, wynalaz­cy łuku kom­pozy­towego, od dziec­ka ćwiczyli się w jeździectwie i łucznictwie. Ten wojown­iczy lud był pier­wow­zorem mity­cznych Ama­zonek. Na tle sąsi­adów Scy­towie wyróż­niali się całkow­itą równoś­cią płci. Kobi­ety i mężczyźni na równi zaj­mowali się zwierzę­ta­mi i wspól­nie rusza­li na wojnę — z łukiem w dłoni, ani na moment nie schodząc z siodła.

W tym samym cza­sie kobi­ety w grec­kich polis prowadz­iły skra­jnie odmi­enne życie — podległe mężczyznom, związane z domem. Nic więc dzi­wnego, że widok bar­barzyńców zza morza, wśród których kobi­ety wal­czyły na równi z mężczyz­na­mi wzbudzał u Greków w równym stop­niu oburze­nie, co fas­cy­nację. Z cza­sem ta fas­cy­nac­ja prze­rodz­iła się w znany dobrze współczes­nej pop­kul­turze mit o Amazonkach.

Opis

Ama­zon­ki to gra o roli i postrze­ga­niu kobi­et w his­torii. Gracze ode­gra­ją rolę Scy­tyjskiej rodziny, po czym prze­jdą przez kole­jne wcie­le­nia swoich postaci, w różnych epokach i stronach świa­ta. W każdym ze wcieleń będą musieli odnaleźć się w innej kul­turze, która na swój sposób określa role płciowe.

Wymagania

Nie są wyma­gane stro­je, zna­jo­mość his­torii, ani jakiekol­wiek wcześniejsze przy­go­towa­nia. Ideą gry nie jest rekon­strukc­ja his­to­rycz­na, lecz eksplo­rac­ja tem­atu ról płciowych.

Infografiki

No pain

No pain, czyli doz­wolony kon­takt niespraw­ia­ją­cy dyskomfortu.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra porusza tem­atykę dyskrymi­nacji, bądź wykorzystania.

Przewiń do góry