Amazonki - BlackBox 3City

Amazonki

Autor/zy:

For­mat: fre­eform

Kon­wen­cja: dra­mat historyczny

Czas trwa­nia: 2 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 6

Larp popro­wa­dzo­no na:

Przez ponad tysiąc lat tere­ny Azji Cen­tral­nej zamiesz­ki­wał koczow­ni­czy lud Scy­tów. Nie­zrów­na­ni jeźdź­cy, wyna­laz­cy łuku kom­po­zy­to­we­go, od dziec­ka ćwi­czy­li się w jeź­dziec­twie i łucz­nic­twie. Ten wojow­ni­czy lud był pier­wo­wzo­rem mitycz­nych Ama­zo­nek. Na tle sąsia­dów Scy­to­wie wyróż­nia­li się cał­ko­wi­tą rów­no­ścią płci. Kobie­ty i męż­czyź­ni na rów­ni zaj­mo­wa­li się zwie­rzę­ta­mi i wspól­nie rusza­li na woj­nę — z łukiem w dło­ni, ani na moment nie scho­dząc z siodła.

W tym samym cza­sie kobie­ty w grec­kich polis pro­wa­dzi­ły skraj­nie odmien­ne życie — pod­le­głe męż­czy­znom, zwią­za­ne z domem. Nic więc dziw­ne­go, że widok bar­ba­rzyń­ców zza morza, wśród któ­rych kobie­ty wal­czy­ły na rów­ni z męż­czy­zna­mi wzbu­dzał u Gre­ków w rów­nym stop­niu obu­rze­nie, co fascy­na­cję. Z cza­sem ta fascy­na­cja prze­ro­dzi­ła się w zna­ny dobrze współ­cze­snej popkul­tu­rze mit o Amazonkach.

Opis

Ama­zon­ki to gra o roli i postrze­ga­niu kobiet w histo­rii. Gra­cze ode­gra­ją rolę Scy­tyj­skiej rodzi­ny, po czym przej­dą przez kolej­ne wcie­le­nia swo­ich posta­ci, w róż­nych epo­kach i stro­nach świa­ta. W każ­dym ze wcie­leń będą musie­li odna­leźć się w innej kul­tu­rze, któ­ra na swój spo­sób okre­śla role płciowe.

Wymagania

Nie są wyma­ga­ne stro­je, zna­jo­mość histo­rii, ani jakie­kol­wiek wcze­śniej­sze przy­go­to­wa­nia. Ideą gry nie jest rekon­struk­cja histo­rycz­na, lecz eks­plo­ra­cja tema­tu ról płciowych.

Infografiki

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.