Strona główna » larp » freeform » Strona 2

Xmas Special No5

Świątecz­na gra niespodzian­ka. Nie napisze­my o czym, bo to sekret. Tak jak nie moż­na przekopy­wać się przez szafy w poszuki­wa­niu prezen­tów, tak o tej grze niko­mu ani słowa!

They Say You Should Talk To Your Plants

They Say You Should Talk To Your Plants w konkur­sie lar­powym Gold­en Cobra 2019 zdobyła nagrodę w dość przewrot­nie brzmiącej kat­e­gorii “Najlep­sze uży­cie ciszy lub ele­men­tów niewer­bal­nych w grze”. To pięk­na, cicha gra o samot­noś­ci, upły­wie cza­su i roz­mowach z rośli­na­mi. W jej trak­cie każdy gracz wciela się zarówno w rolę człowieka, którego dotyka­ją zmi­enne …

They Say You Should Talk To Your Plants Read More »

Burial by Ash

Jest wieczór. Dziś prąd przes­tał płynąć w gni­azd­kach i nikt nie spodziewa się, że wró­ci. Macie świece i przy­jaciół, a nie jesteś­cie pewni, czy jutro w ogóle wstanie nowy dzień. Może to wy nie wstaniecie? Niek­tórzy z was są już ducha­mi; resz­ta równie dobrze może nimi się być. To takie trudne dostrzec różnicę… Duchy nie …

Bur­ial by Ash Read More »

Amazonki

Ama­zon­ki to gra o roli i postrze­ga­niu kobi­et w his­torii. Gracze ode­gra­ją rolę Scy­tyjskiej rodziny, po czym prze­jdą przez kole­jne wcie­le­nia swoich postaci, w różnych epokach i stronach świa­ta. W każdym ze wcieleń będą musieli odnaleźć się w innej kul­turze, która na swój sposób określa role płciowe.

Struktura

Struk­tu­ra to utrzy­mana w kon­wencji sci­ence-fic­­tion gra o isto­cie człowieczeńst­wa człowieczeńst­wa. His­to­ria inspirowana jest twór­c­zoś­cią Jac­ka Duka­ja i Phili­pa K. Dic­ka oraz filmem Ani­hi­lac­ja. W Struk­turze, tak jak w wymienionych inspirac­jach, wart­ka akc­ja służyć będzie porusza­niu filo­zoficznych tem­atów. Gra nie będzie trady­cyjnym larpem: ma charak­ter ekspery­men­tal­ny. Nie zostanie zachowana jed­ność cza­su, miejs­ca i akcji – …

Struk­tu­ra Read More »

Przewiń do góry