Strona główna » larp » freeform » Strona 2

Nightclub

Zno­je cięż­kie­go tygo­dnia zosta­wiasz w sobot­ni wie­czór za drzwia­mi klu­bu noc­ne­go. Sia­dasz przy barze, zama­wiasz drin­ka i wodzisz wzro­kiem za ludź­mi, któ­rzy co tydzień przy­cho­dzą tu w tym samym celu. Może tym razem nie skoń­czy się na jed­nym tań­cu, może wymie­ni­cie się nume­ra­mi, może spo­tkasz kogoś na resz­tę życia. Nightc­lub to roman­tycz­ny larp o pod­ry­wa­niu, flir­to­wa­niu, zauroczeniu, …

Nightc­lub Read More »

Rękopis: Sierra Morena

Ręko­pis: Sier­ra More­na to lar­po­wa adap­ta­cja powie­ści “Ręko­pis zna­le­zio­ny w Sara­gos­sie” Jana Potoc­kie­go. Fabu­lar­na oś gry w luź­ny spo­sób odno­si się do wyda­rzeń opi­sa­nych w utwo­rze, a się­ga­ją­ca po roz­wią­za­nia zna­ne z wol­nych form lar­po­wych i teatral­nych zosta­ły wspar­te mecha­ni­ką, pozwa­la­ją­cą na rów­no­cze­sne eks­plo­ro­wa­nie bie­żą­cej fabu­ły gry i wnik­nię­cie w wła­sne oraz cudze opo­wie­ści. Freeformowe …

Ręko­pis: Sier­ra More­na Read More »

Pewnego razu w Ombreville

Pew­ne­go razu… to opo­wieść o ludz­kiej natu­rze. Opo­wieść o stra­chu, zawi­ści, plot­kach pro­wa­dzą­cych do nie­szczęść. Tro­chę tu patrio­ty­zmu, tro­chę obmier­z­łej kola­bo­ra­cji. Tro­chę tu lojal­no­ści i tro­chę zdra­dy. Tro­chę tu mało­mia­stecz­ko­wo­ści, tro­chę otwar­to­ści. Naj­waż­niej­sze jed­nak, że bar­dzo dużo tu czło­wie­ka. O tym, czy w pozy­tyw­nym, czy nega­tyw­nym, obrzy­dli­wym tego sło­wa zna­cze­niu sami zde­cy­du­je­cie w cią­gu kilku …

Pew­ne­go razu w Ombre­vil­le Read More »

System

Prze­jażdż­ka bez trzy­man­ki po wie­lo­po­zio­mo­wej zjeż­dżal­ni życia i gra­nia. Zalo­guj się i daj się ponieść eks­ta­zie wie­lo­wy­mia­ro­wej, mul­ti­sen­so­rycz­nej, nie­ogra­ni­czo­nej i ela­stycz­nej rze­czy­wi­sto­ści. Zapo­mnij o sta­rym świe­cie! W kon­kur­sie lar­po­wym Zło­te Maski 2012 auto­rzy otrzy­ma­li nomi­na­cję do nagro­dy w kate­go­rii “Naj­lep­szy Sce­na­riusz” oraz zosta­li nagro­dze­ni Zło­tą Maską w kate­go­rii “Naj­lep­szy Zespół Mistrzów Gry”.

Fallen Stars

Fal­len Stars to gra o sta­rych przed­mio­tach, daw­niej kocha­nych przez wła­ści­cie­li, lecz teraz wyrzu­co­nych i nie obda­rzo­nych uczu­ciem. Leżąc na pchlim tar­gu marzą o daw­nej chwa­le oraz snu­ją marze­nia o nowym życiu w cudzych obję­ciach. Histo­ria ta jest tak melo­dra­ma­tycz­na, jak pod­szy­ta lękiem. Przy­szłość to nie­pew­na spra­wa dla tych, któ­rych nikt nie zechce… Gra pochodzi …

Fal­len Stars Read More »

Przewiń do góry