Strona główna » larp » freeform » Strona 3

Rękawiczki

War­sza­wa, 1939 rok. Gra­cze wcie­lą się w gru­pę histo­ry­ków sztu­ki z Uni­wer­sy­te­tu Drez­deń­skie­go, któ­rzy otrzy­ma­li zada­nie od same­go Füh­re­ra. Mają prze­pro­wa­dzić ope­ra­cję Son­de­rau­ftrag Linz – objąć prze­wod­ni­cze­nie nad komi­sją pozy­sku­ją­cą dzie­ła sztu­ki z pod­bi­tych tery­to­riów. Obra­zy, rzeź­by i anty­ki wszel­kie­go rodza­ju powin­ny zostać ska­ta­lo­go­wa­ne, a następ­nie wywie­zio­ne do Nie­miec, gdzie powsta­nie naj­więk­sze muzeum na świecie. …

Ręka­wicz­ki Read More »

Xmas Special VI

Świą­tecz­ny larp-nie­­spo­­dzia­n­ka to tra­dy­cja Black­Box 3City. Zasa­dy są pro­ste: Wia­do­mo, że nic nie wia­do­mo aż do roz­po­czę­cia gry. Coś jed­nak wia­do­mo: w jakiś spo­sób gra będzie wią­za­ła się z tema­ty­ką Świąt obcho­dzo­nych w oko­li­cach zimo­we­go prze­si­le­nia. W tym roku w 100% pod­trzy­mu­je­my powyż­sza tra­dy­cję… Ale poja­wi się też nowy akcent, wymu­szo­ny przez pan­de­micz­ny obostrze­nia w relacjach …

Xmas Spe­cial VI Read More »

Metropolis

METROPOLIS to larp opar­ty na posta­ciach, sce­na­riu­szu i loka­li­za­cjach zawar­tych w tytu­ło­wym nie­miec­kim fil­mie scie­n­ce-fic­tion z 1927 r. autor­stwa THEI VON HAR­BOu w reży­se­riiFRITZA LANGA. Gra jest pierw­szą z serii lar­pów adap­ta­cji słyn­nych fil­mów, ksią­żek i powie­ści gra­ficz­nych w sty­lu ANNY WESTERLING (A Nice Eve­ning with the Fami­ly, 2007;Sen­se and Sen­si­bi­li­ty, 2010) oraz cham­ber larpów …

Metro­po­lis Read More »

Zaczarowani

Larp nie­my, rucho­wy, tanecz­ny. Odby­wa się po ciem­ku, w ogra­ni­czo­nym oświe­tle­niu. Opo­wia­da o Ludziach i Isto­tach z Cie­nia i Magii, o wabie­niu, o utra­cie pamię­ci jak i same­go sie­bie. Oraz o odna­le­zie­niu dro­gi powrot­nej do domu. O rze­czach przy­wo­łu­ją­cych cię z powro­tem do domu: wie­rze, miło­ści i nadziei. Gra mia­ła swo­ją pre­mie­rę pod­czas Sztok­holm­skie­go Festiwalu …

Zacza­ro­wa­ni Read More »

Xmas Special No5

Świą­tecz­na gra nie­spo­dzian­ka. Nie napi­sze­my o czym, bo to sekret. Tak jak nie moż­na prze­ko­py­wać się przez sza­fy w poszu­ki­wa­niu pre­zen­tów, tak o tej grze niko­mu ani słowa!

Przewiń do góry