Strona główna » Larpy » Didaskalia

Autor/zy:

Kon­wenc­ja: czarna kome­dia

Czas trwa­nia: 2 godziny

Licz­ba uczest­ników: 9

Larp poprowad­zono na:

„Jeśli dwóch ludzi roz­maw­ia, a resz­ta słucha ich roz­mowy – to już jest teatr.” — Gustaw Holoubek

Opis

Didaskalia są larpem o trud­noś­ci­ach jakie spo­tyka­ją nas pod­czas pra­cy w grupie, w cza­sie budowa­nia czegoś „więk­szego”. Uczest­ni­cy gry wcielą się w trupę aktorów podu­pada­jącego teatru. Czeka ich wal­ka o role, kon­flik­ty, intry­gi i niespraw­iedli­wość. Do obłę­du doprowadzi zaś wsze­chobec­ny, niewidzial­ny chór. Czy odgry­wa­jąc sztam­powe posta­cie przed­staw­ione w krzy­wym zwier­ci­a­dle, gracze będą w stanie z dys­tan­su spo­jrzeć na swo­je własne zachowanie? Czy Didaskalia staną się anty-obrazem? Czy może aktorom/graczom uda się ura­tować przed­staw­ie­nie i sam teatr?

Infografiki

No pain

No pain, czyli doz­wolony kon­takt niespraw­ia­ją­cy dyskom­for­tu.

Przewiń do góry