Didaskalia - BlackBox 3City

Didaskalia

Autor/zy:

Kon­wen­cja: czar­na komedia

Czas trwa­nia: 2 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 9

Larp popro­wa­dzo­no na:

„Jeśli dwóch ludzi roz­ma­wia, a resz­ta słu­cha ich roz­mo­wy – to już jest teatr.” — Gustaw Holoubek

Opis

Dida­ska­lia są lar­pem o trud­no­ściach jakie spo­ty­ka­ją nas pod­czas pra­cy w gru­pie, w cza­sie budo­wa­nia cze­goś „więk­sze­go”. Uczest­ni­cy gry wcie­lą się w tru­pę akto­rów pod­upa­da­ją­ce­go teatru. Cze­ka ich wal­ka o role, kon­flik­ty, intry­gi i nie­spra­wie­dli­wość. Do obłę­du dopro­wa­dzi zaś wszech­obec­ny, nie­wi­dzial­ny chór. Czy odgry­wa­jąc sztam­po­we posta­cie przed­sta­wio­ne w krzy­wym zwier­cia­dle, gra­cze będą w sta­nie z dystan­su spoj­rzeć na swo­je wła­sne zacho­wa­nie? Czy Dida­ska­lia sta­ną się anty-obra­­zem? Czy może aktorom/graczom uda się ura­to­wać przed­sta­wie­nie i sam teatr?

Infografiki

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.