BlackBox No.30 – Didaskalia

Miej­sce: Labo­ra­to­rium Inno­wa­cji Społecznych

Czas: 12.03.2017 r. godz. 18:00

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Didaskalia

Wstęp wolny.